13 vychytávek pro Instagram Stories

Insta­gram nedávno přesáhl hrani­ci 1 mil­iardy aktivních uži­vatelů a vy pravděpodob­ně patříte mezi ně. Hudeb­ní nálep­ky, gify, označení aktuál­ního dne, času nebo počasí už v Insta­gram Sto­ries určitě znáte. Exis­tu­je ale ještě spous­ta dalších vychytávek, díky kterým mohou být vaše příběhy kreativní a orig­inál­ní. Pojďte si přečíst, jak do Sto­ries vmáč­knout čer­stvou šťávu.

Insta­gram plný barev

#1 Používe­jte orig­inál­ní barvy

Insta­gram nabízí zák­lad­ní paletku, rozhod­ně ale nemusíte zůstá­vat jen u ní. Využi­jte nástroj kapátko a slaďte použité barvy s fotk­ou. Další možnos­ti se vám také otevřou, když podržíte prst na jakékoli barvě. Vyjede vám pale­ta s celým spektrem.

Dodejte Stories na Instagramu barvu
Přidržte prst na konkrét­ní barvě a vybíre­jte z celé paletky barev.

#2 Využíve­jte barevná pozadí

Překryjte celou fotku jed­no­barevným pozadím. Nemusíte na to použí­vat zvýrazňo­vač, máme pro vás jednodušší způ­sob. Když v režimu kreslení podržíte prst na fotce, překry­jete ji jed­no­li­tou bar­vou. Můžete si vybrat, jestli bude pozadí průsvit­né nebo naopak syté. Využít v tom­to režimu můžete i gumu, kter­ou část fotky odhalíte. 

Buďte při tvorbě pozadí obrázku kreativní
Nechte vyni­knout jen to oprav­du důležité.

Každý text jiná ves

#3 Stříde­jte to

Nezůs­tave­jte jen u jed­né barvy tex­tu. Napište do sto­ries, co máte na srd­ci. Pak označte jed­notlivá slo­va a každé­mu vyberte jinou barvu.

#4 Přek­vapte duhou

S tex­tem můžete jít ještě dál. Označte celý nápis a otevřete si podržením barevnou pale­tu. Jeden prst posou­ve­jte po paletce a druhým pos­tup­ně odz­naču­jte text. Voilà!

Duhový text na Instagramu je hračka
Nuda a šeď? S duhovým tex­tem už nikdy.

#5 Vys­tínu­jte text podle libosti

Text můžete i vys­tíno­vat. Stačí ho nap­sat dvakrát a násled­ně překrýt. Asi vám nemusíme připomí­nat, že s bar­va­mi se není nut­né držet při zemi. 

#6 Nespoko­jte se se zák­lad­ní­mi fonty

Pokud vás nebaví 5 fontů, které Insta­gram nabízí, využi­jte svůj vlast­ní. Na www​.cool​sym​bol​.com máte na výběr další možnosti.

Změna fontu na Instagramu
Samot­ný Insta­gram nen­abízí moc tex­tových možnos­tí. Přiv­ole­jte si na pomoc třetí stranu.

Nálep­ky

#7 Zák­lad­ní nálep­ky jsou nuda

Zkuste na vybra­nou nálep­ku, která se vám zalí­bi­la, něko­likrát kli­knout. Zobrazí se vám její další varianty.

#8 Vytvořte si vlastní

Nálep­ku můžete vytvořit i skrz před­ní fotoa­parát. Stačí k tomu funkce Self­ie stick­er, která už na Insta­gra­mu nějaký pátek fun­gu­je. Na své vlast­ní nálepce se nemusíte spoko­jit se zák­lad­ní­mi okra­ji, i ty můžete změnit.

Vylepšete svoje samolepky ve Stories
Mno­ho lidí vůbec netuší, že spous­ta samolepek má své sestřičky.

Video (sko­ro) jako od profíka

#9 Nahráve­jte bez držení telefonu

Nahrá­vat video na sto­ries je pohodl­nější, když nemusíte držet prst na tlačítku. Najděte si v možnos­tech položku bez držení“. Pak stačí jed­iné stisknutí a nemusíte mít prst přilepený na tele­fonu. A nakonec vlast­ně ani samot­ný tele­fon v ruce.

#10 Využíve­jte zoomování

Když při držení tlačít­ka pro nahrávání pojedete prstem naho­ru, video se vám zazoomu­je. Při návratu prstu do původ­ní polo­hy se vrátí také zoom. Můžete si tak během nahrávání hrát podle libosti. Myslete ale na snížení kval­i­ty videa, pro­tože při­blížení je pouze digitální.

Zoomování a natáčení na Instagramu
Natáčení bez držení využi­jete poměrně čas­to. A že můžete zoomo­vat pomocí prstu, jste věděli?

Externí pomoc­ní­ci

#11 Snapseed

Ve Snapseed upravíte fotku ještě než ji přidáte na Instas­to­ries. Pomůže vám ji oříz­nout na for­mát 16:9, abyste měli fotku ve fullscreen, i když neby­la původ­ně vytvoře­na pří­mo na Instagramu.

#12 Light­room

Aplikaci Light­room CC využi­jete, pokud chcete jít v úpravách fotek ještě dál. Je vhod­ná přede­vším pro hro­mad­né úpravy celých setů nebo přípravu něko­li­ka obrázků najednou.

#13 AZ Screen Recorder

Když potře­bu­jete ukázat post­up nebo krátké video z dis­ple­je tele­fonu, poslouží vám skvěle aplikace Screen Recorder pro Android. Na iOS najdete tuto funkci pří­mo v tele­fonu při vysunutí spod­ní liš­ty. Pokud se nezo­brazu­je, v nas­tavení si přes ovlá­dací cen­trum najeďte na přizpů­sobení ovlá­dacích prvků a přide­jte záz­nam obrazovky“.

Aplikace pro úpravu velikosti fotek
Při úpravě fotek nebo nahrávání videí nemusíte využí­vat pouze omezené funkce Instagramu.

Doufáme, že jste se dozvěděli ale­spoň jed­nu novou Sto­ries vychytávku, kter­ou jste hned museli vyzk­oušet. S kaž­dou další aktu­al­iza­cí přibý­va­jí na Insta­gra­mu další funkce i možnos­ti. A my vám je zase popíšeme v příští várce tipů.

Michaela Kosičová
Michaela Kosičová

Připravu­ji pravidel­ný newslet­ter s novinka­mi z online mar­ketingu a udržu­ji vás v obraze. Klien­tům pomáhám získat zákazníky na první přečtení, pro­tože první dojem je jen jeden.