Formáty inzerce na YouTube

Proč bychom měli chtít inze­rovat na YouTube? Není to jenom inter­ne­tový serv­er pro sdílení videí, ale zároveň také druhý největší vyh­ledá­vač na světě. MEDI­AN uvádí, že v České repub­lice díky němu dokážeme zasáh­nout až 67 % oby­va­tel ve věkovém rozpětí 15 – 69 let.

Každý Čech zhlédne na YouTube za týden v průměru 106 min­ut videa. Pro­to by neměla chy­bět vaše rekla­ma ani tady. Přinášíme vám pro­to stručný přehled for­mátů inz­erce na YouTube.

True­View In-stream

Jde o nejčastější for­mát vide­o­reklamy na YouTube. Můžeme ho přeskočit po 5 sekundách a zobrazu­je se před, během nebo po videu. Na všech zařízeních se spouští se zvukem. Doporuču­jeme zvolit min­imál­ní délku ale­spoň 12 sekund – pokud je rekla­ma kratší, nedokážeme vytvořit remar­ketingové sez­namy. Max­imál­ní dél­ka by měla být do 3 min­ut.

Platíme za:

  • zhléd­nutí 30 sekund (CPV – Cost Per View) nebo za zhléd­nutí do konce v pří­padě, že je vide­o­rekla­ma kratší nebo při nějaké inter­ak­ci divá­ka s videem (napřík­lad kliknutí na kar­tu, výzvu k akci apod.).

TrueView In-stream

Google uvádí, že 70 % času stráveného na YouTube je skrz mobil­ní zařízení. Pro­to je hork­ou novink­ou ver­tikál­ní for­mát videa (2:3, 1:1, 9:16). Ten­to for­mát dokáže překrýt 70 % plochy mobil­ního telefonu.

TrueView na mobilu
Zdroj: the​drum​.com

True­View for Shopping

Jde o True­View In-stream vide­o­rekla­mu, kdy se při přehrávání videa zobrazí kar­ty s pro­duk­ty. For­mát je dos­tup­ný v zemích, kde fun­gu­je služ­ba Mer­chant Cen­ter a využívá se pro zvýšení prode­je. Najed­nou dokáže zobraz­it až 6 pro­duk­tů, mezi který­mi si můžeme vybrat. Mohou to být pro­duk­ty, které uži­va­tel dříve prohlížel nebo takové, které sou­visí s videem.

TrueView for Shopping
Zdroj: The AdStage Blog

True­View for Action

Jed­ná se o True­View In-stream for­mát obo­ha­cený o nad­pis s odkazem na cílovou URL a výzvu k akci v podobě výrazné překryvné vrstvy. Díky těm­to kam­paním můžeme zvýšit návštěvnost webu a počet kon­verzí. Kam­paně využí­va­jí strate­gii nabídek cenu za kon­verzi (CPA – Cost Per Action). Doporuču­je se použí­vat s Cus­tom Intent Audi­ence.

TrueView for Action

True­View for Reach

Ten­to for­mát je ideál­ní pro budování bran­du. Získáme max­imál­ní zásah při stanovené frekven­ci. Cílíme dle pohlaví a demografie. For­mát používá strate­gii cena za 1000 zobrazení (CPM – Cost Per Mile).

Max­i­mize lift

Zatím máme pouze testo­vací verzi toho­to for­má­tu, který se opti­mal­izu­je v reál­ném čase dle brand lif­tu. Snaží se o největší nárůst bran­dových metrik.

Rozšíření True­View

CTA over­lay

Jed­ná se o překryv­nou vrstvu, která vyzývá k akci. Po kliknutí přes­měru­je divá­ka na cílovou URL, ale nezo­brazí se, pokud jsou ve videu nas­tavené kar­ty. Od 1. listopadu je toto rozšíření dos­tup­né jen pří­mo v nas­tavení kampaně.

Rozšíření TrueView

Doprovod­ný banner

Doprovod­ný ban­ner o rozměrech 300×60 px se zobrazu­je vedle videa v pravém horním rohu a jeho výhodou je, že zůs­tane vidět i po zhléd­nutí vide­o­reklamy. Pokud ban­ner k videu nebyl nas­tavený, zobrazí se mís­to něj tzv. Video Wall (výběr miniatur videí z naše­ho kanálu). 

Divá­ka můžeme vést buď­to na externí URL nebo na kanál YouTube. Ban­nery se zobrazu­jí pouze na počí­tači. Platíme za proklik.

Kar­ty

Máme něko­lik druhů karet. Použí­va­jí se pro doplnění videa, k propa­gaci pro­duk­tu nebo služ­by. Můžeme vložit schvále­nou URL, obrázek, výzvu k akci i text. Kar­ty se zobrazu­jí na mobilu pod videem, na počí­tači v pravé části videa. Ukážou se po inter­ak­ci uži­vatele s iko­nou (i) nebo upoutávk­ou, jejíž zobrazení můžeme načaso­vat. Do jed­no­ho videa je možné při­dat až 5 karet.

Karty

Závěrečná obra­zov­ka

Závěrečná obra­zov­ka se využívá pro zvýšení návštěvnos­ti webu či zvýšení poč­tu kon­verzí (napřík­lad odběr kanálu, insta­lace mobil­ní aplikace, nákup pro­duk­tů atd.). Celkem můžou být až 4 a zobrazí se na něko­lik sekund na kon­ci videa. Pod­mínk­ou je, že video musí být min­imál­ně 25 sekund dlouhé.

Rozšíření o lokali­tu nebo affil­i­ate partnera

Zobrazu­je se v True­Vuew In-stream videu či bumpe­ru (Mikrospot) v pří­padě, že se uži­va­tel pohy­bu­je blízko inz­er­en­to­va obchodu či o danou lokali­tu pro­jevil zájem.

Rozšíření o lokalitu
Zdroj: sup​port​.google​.com

Nepřeskočitel­ná rekla­ma In-stream

Jed­ná se o nepřeskočitel­nou In-stream vide­o­rekla­mu. Původ­ně šlo o exper­i­men­tál­ní for­mát. V součas­né době ale mají tvůr­ci obsahu možnost nepřeskočitel­nou rekla­mu u svých videí povolit, takže je její rozšíření závis­lé právě na nich. Nes­mí být delší než 15 sekund (v něk­terých zemích ale i 20 až 30) a zobrazu­je se před, během nebo po videu.

Platíme za:

  • 1000 zobrazení (CPM). Ten­to for­mát ale můžete využí­vat pouze přes rez­er­vaci u obchod­ní­ka Googlu. 

Dis­cov­ery

Využívá se pro propa­gaci videa všude tam, kde uži­va­tel vyh­ledává nějaký obsah. Zobrazu­je se ve výsled­cích vyh­ledávání, na domovské stránce YouTube na mobilu nebo vedle sou­vise­jícího videa. Rekla­ma obsahu­je Thumb­nail a krátký text.

Platíme za:

  • kliknutí na rekla­mu. Dél­ka videa je min­imál­ně 12 sekund, fun­gu­je na všech zařízení.

Discovery

Mikrospot (Bumper)

Nejvíce se hodí jako pod­po­ra k hlavní In-stream kam­pani, pří­pad­ně jako remar­ket­ing po skončení kam­paně. Nicméně Bumper můžete využít i samostat­ně, pokud vám to vámi komu­niko­vaná zprá­va umožní.

Microspot je 6 sekun­dové video, které se zobrazu­je před, v průběhu nebo po videu. Ačko­liv byl primárně vytvořený pro mobi­ly, spouští se na všech zařízeních se zvukem a nelze přeskočit. Je možné použít také ver­tikál­ní formát.

Na začátku roku 2019 se můžeme těšit na Bumper for Action a Bumper for Shop­ping (nyní v Betě).

Platíme za:

  • 1000 zobrazení (CPM).

Out-stream

Je to vide­o­rekla­ma vhod­ná pro zvýšení zásahu za při­jatel­nou cenu. Ten­to for­mát je určený pro mobi­ly a table­ty. Zobrazu­je se na part­ner­ských webech a v aplikacích.

Platíme za:

  • 1000 viditel­ných zobrazení (v CPM – view­able CPM). To zna­mená, že platíme pouze v pří­padě, že uži­va­tel vidí ale­spoň 2 sekundy videa. Pouští se bez zvuku a nejde přeskočit (při nezáj­mu odscrol­lu­ji). Dél­ka videa je od 6 do 30 vteřin.

Mast­head

Mast­head je prémiový responzivní for­mát o velikosti 970×250 px umístěný na 24 hodin v horní části home­page YouTube. Má něko­lik vari­ant (Widescreen s Video Wall, Widescreen bez Video Wall, 16:9 s Video Wall, 16:9 bez Video Wall) a je nut­né si ho rez­er­vo­vat u obchod­níků Google.

Pokud chceme velký zásah napříč růz­nou demografií, je Mast­head to pravé. Jen v České repub­lice den­ně navštíví home­page YouTubu 1,5 až 2 mil­iony lidí, takže zásah je oprav­du velký. Nehodí se ale při malém rozpoč­tu a přes­ném cílení. Využívá se pro obec­né budování pově­domí o značce.

Platíme:

  • paušál­ně za umístění na 24 hodin (CPD – Cost Per Dura­tion). Zobrazu­je se na všech zařízeních, nelze přeskočit a min­imál­ní dél­ka je 12 sekund.

Masthead

Dis­play rekla­ma (ban­nery)

Ban­ner o rozměrech 300×250 px se zobrazu­je na pravé straně vedle videa.

Platíme:

  • buď­to za počet zobrazení, nebo za každý prok­lik. Záleží na nas­tavení. Zobrazu­je se pouze na počítači.

Over­lay banner

Over­lay ban­ner o rozměrech 480×70 nebo 728×90 px se zobrazu­je ve spod­ní části okna, ve kterém běží video. Zabírá cca 20 %. Pokud tvoříte obsah, který necháváte mon­e­ti­zo­vat, je dobré na tuto skutečnost myslet a důležité sdělení neu­misťo­vat do této části. Over­lay ban­ner můžete kdyko­liv zavřít. V pří­padě, že se zobrazí ban­ner 300×250 px a over­lay ban­ner mlu­víme o tak zvaném Com­bo banneru.

Platíte za:

  • inter­ak­ci (kliknutí) na rekla­mu. Zobrazu­je se pouze na počítači.

Overlay banner

Prod­uct placement

Můžeme si také dom­lu­vit spoluprá­ci s influ­encery, kteří budou testo­vat a doporučo­vat náš pro­dukt. Je zapotře­bí vytipo­vat si takové, jejichž cílová skupina se shodu­je s naši­mi zákazníky. Zák­lad­ní složení sle­du­jících konkrét­ního vlivného člově­ka lze odhad­nout. Na požádání bychom ale měli dostat přes­ná data z YouTube sta­tis­tik, pokud se influ­encer rozhodne s námi spolupracovat. 

Product placement

Inzeru­jete na YouTube? Do jaké míry pracu­jete s jed­notlivý­mi for­má­ty? Dejte nám vědět v komentáři!

Lucie Mifková
Lucie Mifková

Pro klien­ty spravu­ji, opti­mal­izu­ji a vyhod­nocu­ji PPC a dis­play kam­paně. Starám se o to, aby­chom efek­tivně a bezbolest­ně dosáh­li vytyčených cílů.