Máme chytřejší linkbuilding díky Linki.cz

Linkbuild­ing se může zdát jako nut­né a nezábavné zlo. Když ale víte jak na něj, začne vás bav­it. My jsme si nechali pora­dit a za pomocí Lin​ki​.cz jsme obo­hatili naše tak­tiky. A pro­tože nejsme žád­ní hamouni, přinášíme pár tipů i pro vás.

Zák­lad­ní filo­zofie linkbuildingu

Než začnete vytvářet odka­zový pro­fil svo­jí stránky, musíte se zamyslet. Proč by vám ostat­ní měli chtít pomoct? Nic není zadar­mo, pokud nenarazíte zrov­na na člově­ka, který to dělá čistě pro radost. Zák­lad­ní myšlen­ka, kter­ou nám předal Zdeněk Dvořák z Lin​ki​.cz, je jednoduchá: Najděte jejich proč a nabíd­něte svo­je pro­tože.“

Peníze jako moti­vace nes­tačí, jen málok­do chce odkazy kupo­vat. A kromě uspořených peněz se vyh­nete také posti­hu od Googlu. Tak jaké by moh­lo být ono pro­tože? Snažte se zaměřit na nepeněžní odměny. Čest a slá­va může být jed­na z nich, sna­ha pobav­it sebe i ostat­ní další. Jaké výhody najdete a jak je využi­jete, už je jen na vás.

Jak si vybírat weby pro své odkazy?

Zák­la­dem je, aby weby byly tem­at­icky blízké. Umístění musí dávat smysl. Pak je větší pravděpodob­nost, že k vám z odkazu něk­do při­jde. Po tech­nické stránce musí weby splňo­vat něko­lik kritérií:

  • web je aktuál­ní a stále na něm přibý­va­jí nové příspěvky,
  • je viditel­ný pro vyhledávače,
  • odkazy z webu jsou ve stavu follow,
  • stránky nej­sou zaspamované. 

Vedle těch­to zák­lad­ních pravidel můžete sle­dovat i další užitečná vodítka:

  • počet odkazů, které vedou na stránku, 
  • počet frází, se který­mi se strán­ka umisťu­je na před­ních poz­icích ve vyhledávání,
  • kolik má web stránek,
  • penal­izace webu.

Štěstí pře­je připraveným

Pro začátek hod­ně pomůže analýza klíčových slov. Na konkrét­ní slo­va si můžete zjis­tit umístění na Googlu či Sez­na­mu a pak se na ně pořád­ně zaměřit. Je důležité si také ujas­nit něko­lik otázek: Kde a jak čas­to budete pub­liko­vat? Jaká jsou hledaná témata?

Pokuste se získat max­i­mum infor­ma­cí. V první řadě zjistěte možná akti­va, která pak můžete nabíd­nout za odkazy. V dalším kroku je dobré prověřit, jak sil­né vnitřní odka­zování stránky máte. Napřík­lad za pomocí pro­gra­mu Scream­ing Frog.

Všech­ny tyto infor­ma­ce si zapisu­jte. V budouc­nu vám mohou pomoci.

Inspiru­jte se u konkurence

Inspiru­jte se, ale nekopíru­jte. Podíve­jte se, kde se konkurence umisťu­je lépe než vy a zkuste zjis­tit, proč tomu tak je. Najděte jejich filo­zofii a zkuste ji vylepšit. Ke zjištění odkazů vám pomůže nástroj Ahrefs, né všech­ny odkazy jsou ale užitečné, pro­to si je prověřujte.

Prozk­oume­jte odka­zový pro­fil konkurence a hlede­jte v něm příběhy. Když objevíte web, který odkazu­je už na 2 vaše konkuren­ty, exis­tu­je možnost, že by mohl při­brat i vás.

Důležitá je komunikace

Nebo­jte se oslovo­vat jiné weby. Přísloví líná huba, holé neštěstí zde platí dvo­jná­sob. Musíte rozlišit, jakým způ­sobem oslovit jed­notlivé weby. Jinak můžete přis­tupo­vat k amatérské­mu webu a jinak ke stránkám, které se reklam­ou živí. Vždy si připravte svá akti­va – co můžete nabíd­nout výmě­nou za odkaz. Nepouštějte všech­ny trum­fy najed­nou, schove­jte si něco na vyjednávání.

U amatérských webů větši­nou stačí slušně poprosit a jas­ně vysvětlit, proč by se jim mohl váš odkaz hodit a jaký bude mít přínos. Pokud máte v rukávu něco, co můžete nabíd­nout, je to vždy lep­ší varianta.

Jak obje­vit odka­zové příležitosti

Objevo­vat můžete buď ručně, za pomocí vyh­ledá­vacích operá­torů, poloau­tom­a­ti­zo­vaně nebo od konkurence. Ručně je sice nejprac­nější ces­ta, za to ale získáte spous­tu zají­mavých infor­ma­cí a jako bonus vhled do oboru. Pomo­ci vám mohou operá­to­ry relat­ed: či inurl: nebo inti­tle: a mno­hé další.

Poloau­tom­a­ti­zo­vaným hledáním si prá­ci sice ušetříte, ale vyj­dou vám i výsled­ky, které neb­u­dou rel­e­vant­ní. Na kon­ci tak ste­jně musíte vše znovu zkon­trolo­vat a pro­jít. Zdeněk nám na tuto prá­ci doporučo­val Sim­ple SERP Scraper. Výsled­ky si můžete impor­to­vat do xls nebo pří­mo na Google Drive.

Jak­mile si pro­jdete vše­mi fáze­mi, můžete se hrdinně pustit do budování zpět­ných odkazů. V pří­padě jakýchko­liv nejas­nos­tí vám v PROFI­CIU rádi pomůžeme. Stačí nás kon­tak­to­vat.

Kateřina Ligasová
Kateřina Ligasová

Věnu­ji se opti­mal­izaci stránek a linkbuildin­govým strate­giím. Mám na starost i firem­ní pro­fi­ly na Google My Busi­ness a Firmy​.cz. Snažím se, aby si zákazní­ci našli ces­tu právě k vám.