Přejít na obsah

Otočili jsme kohoutkem evropského trhu pro Sanitino

Když máte po boku správného partnera, vaše ambice nemusí mít hranice. Zjistěte, jak jsme volbou správné digitální strategie zvýšili obraty e-shopu o desítky procent a pomohli definovat klíčové trhy pro expanzi. 

Kdo je vodou na náš mlýn

E‑shop Sanitino​ spadá do port­fo­lia firmy STYLE PLUS. Jed­ná se o před­ního prode­jce san­itární tech­niky v tuzem­sku. Zákazníkům garan­tu­je nejlepší ceny na trhu a posky­tu­je kom­plet­ní poraden­ství týka­jící se vybavení koupe­len či kuchyní. V jejich nabíd­ce najdete i nejnovější tech­no­log­ické vymoženosti.

Jak to celé začalo

Spolupráce s před­chozí dig­itál­ní agen­tur­ou klien­tovi nepřinášela kýžený meziroční růst a obrat e‑shopu stag­no­val. Pro­to se Onlinekoupel​ny​.cz rozhod­ly vyh­lásit výběrové řízení, ve kterém jsme uspěli.

Nemáme ve zvyku polovičatá řešení nebo lep­ení děr. Pro­to jsme klien­tovi připrav­ili kom­plexní dig­itál­ní strate­gii na míru. Postavili jsme ji na pečlivě zvoleném mar­ketingovém mixu s cílem stát se strate­gick­ým part­nerem pro otázky růs­tu celého byznysu.

A výsledky na sebe nenechaly dlouho čekat. Aktuál­ní obrat e‑shopu se meziročně zvyšuje o desítky procent. „Neustále rosteme, a tak můžeme být spokojení,“ podotýká Štěpánka Pospíšilová, vedoucí marketingu Sanitino.cz.

 

Aktuální obrat e-shopu roste meziročně řádově o vyšší desítky procent.

Strategie expanze do zahraničí

Po zák­lad­ní revizi mar­ketingových kanálů jsme Sanitino.cz podpořili v jejich rozhodnutí, abychom společně začali řešit expanzi na zahraniční trhy. Využili jsme data a možnos­ti, které máme jako klíčová agen­tu­ra Google, a začali jsme pracovat na výběru vol­ných trhů pro rozšíření působení klienta. Jako nejvhod­nější úvodní trh jsme společně zvolili Itálii a v tomto rozhodnutí nás podpořil i Google.

„Před vstupem na každý trh jsme si sestavili detailní strategii. Byl to náročný proces, protože na každém trhu na nás čeká jiná cílová skupina. Mezi zákazníky jednotlivých zemí jsou velké rozdíly, nicméně společně s PROFICIEM jsme vždy vyhodnocovali výsledky na konkrétním trhu a snažili jsme se zlepšovat,” dodává Štěpánka Pospíšilová.

Úspěšná ces­ta napříč evrop­ský­mi trhy je z dlouhodobého hlediska rozhod­ně správ­nou vol­bou. Klient na základě vlastních detailních analýz vybral jako další trhy pro expanzi Nizozemsko a poté Belgii. Zvlášť francouzská mutace Belgie se ukázala jako důležité rozhodnutí pro úspěch na tamějším trhu. STYLE PLUS má totiž ambi­ci stát se díky své­mu bran­du San­iti­no evrop­ským lídrem v prode­ji san­itární techniky.

Account Jiří Novák o spoluprá­ci říká: ​ „Nejen pro Sanitino je nezbyt­né, aby­chom zapo­jili všech­na odd­ělení naší full servisové agen­tu­ry. Díky tomu dokážeme zaručit ten nejlepší výsledek. Na pro­jek­tech pro Sanitino se podílí především senioři z jed­notlivých odd­ělení, ať už se práce týka­jí organ­ické návštěvnos­ti, PPC kam­paní, zbožových srovná­vačů, správy sociál­ních sítí, mailin­gu, vyhod­no­cov­ání nebo třeba analytiky.“