PROFICIO newsletter: Novinky z marketingového světa jsou tady. Zjistěte, jak posílit značku a kralovat jako Queen

Měsíc, kdy slavíme svátek zamilo­vaných, začíná i jed­ním zlomeným srd­cem. Google nedávno oznámil, že pos­tup­ně přeruší příst­up k API Google+. To zna­mená poma­lý, ale jistý konec téh­le plat­formy. Vzest­up naopak zažívá sociál­ní síť, kter­ou mnozí pár let zpátky považo­vali za mrtvou – LinkedIn. Máme pro vás pár tipů, jak na něm vytvořit firem­ní pro­fil. Hned potom si neza­pomeňte založit skupinu na Face­booku. A jestli chcete v reklamě válet aspoň tak jako Queen, neza­pomeňte do svých řad povolat také influ­encery. Tak se pusťte do čtení!

Nap­sali jsme pro vás

LinkedIn: Jak na firemní profil

Víte, jak fir­mu prezen­to­vat na LinkedInu?

LinkedIn je nejpop­ulárnější pro­fes­ní síť na světě. Počet uži­vatelů pře­sahu­je 590 mil­ionů a jen v České repub­lice ho používá více než 1,2 mil­ionu uži­vatelů. Proč má smysl založit si firem­ní pro­fil, a jak z něj vytěžit co nejvíc? To se dozvíte v článku.

Queen: Lamač reklamních rekordů

Queen jako lamač srd­cí a reklam­ních rekordů

Podle webu Queen­pe­dia vzniklo mezi lety 1985 a 2012 více než 6 desítek reklam s pís­ně­mi od Queen. Podtrženo, sečteno – suverén­ně patří mezi nejpouží­vanější inter­pre­ty v his­torii reklamy. Připomeňte si s námi jed­ny z těch nejznámějších.


Co se děje ve světě online marketingu

Facebook Analytics

Reporty na míru s Face­book Analytics

Nová aplikace umožní sle­dovat klíčové metriky kam­paní pří­mo z vaše­ho mobil­ního tele­fonu. Konečně!

Skupiny na Facebooku

Proč by měly značky mít skupinu?

Pokud je pro vás důležitý com­mu­ni­ty man­age­ment, měli byste se zaměřit na skupiny. Face­book do jejich rozvo­je inves­tu­je čím dál víc úsilí. A ví proč.

Najděte si influencera

Najděte si svého influencera

Zvyšu­jí důvěry­hod­nost bran­du a mlu­ví jazykem cílové skupiny. Potře­bu­jete ještě další důvody, proč začít spolupra­co­v­at s influencery? 


Balet je stále pop­ulární, ale uvnitř je mrtvý. Nepracu­jí v něm ti nejlepší lidé, kval­it­nější umělce najdete u reklamy.“

Sergej Pol­unin a PROFI­CIO tým

Tereza Paďourová
Tereza Paďourová

Obsah je králem mar­ketingu, tak píšu. Za manžela mám sice copy­writ­ing vše­ho druhu, ale čas od času mu ve vší počest­nos­ti zahýbám se sociál­ní­mi sítě­mi a PR.

Související články