PROFICIO newsletter: Ohlédněte se za rokem 2017

Než začnete plnit všech­ny plány a před­sevzetí do nového roku, ohléd­něte se s námi za tím loňským. Ve speciál­ním novoročním newslet­teru se s vámi podělíme o to nejlepší, nejčtenější a nejza­jí­mavější, co jste za uplynulý rok měli šan­ci potkat.

Stříp­ky ze sociál­ních sítí

To nejlepší z Insta­gra­mu za rok 2017

Na začátku roku jsme dali dohro­mady účty všech markeťáků, které na Insta­gra­mu sle­du­jeme, a vymáčk­li z nich ty nej příspěvky. Navíc jsme se podí­vali i do věštecké koule, co nás na Insta­gra­mu čeká v roce 2018.

Nejpove­denější tweety za rok 2017

Další sociál­ní síť, kter­ou jsme prozk­oumali naším zvě­davým okem, je Twit­ter. Prohléd­něte zají­mavé sta­tis­tiky a připomeňte si, co nám ptáček loni vycvrlikal.


Nejčtenější články z naše­ho blogu

Narozeni­nový dárek pro Sporto​b​chod​.cz

Loňským sta­tis­tikám vévodi­la pří­padová studie, ve které jsme se podělili o oslavu narozenin naše­ho klien­ta. Jak probíhala?

Kauza kolem YouTube je stále aktuál­ní. Jaký­mi změ­na­mi gigant prošel v loňském roce a jak se podep­saly na jeho fungování?

Jak jsme redesig­no­vali web Dov​ole​na​.cz

Zau­jala vás také další pří­padová studie, ten­tokrát o redesignu webu. Už víte, kde jsme udělali chy­bu a jak to nakonec dopadlo?


Nejčtenější články z našich newsletterů

Jak dosáh­nout 6 800 komen­tářů za půl hodiny

I newslet­ter ovlád­ly pří­padovky. O první infor­moval news­feed a poradil, jak udělat nejlepší livestream na světě.

Jak zvýšit organ­ick­ou návštěvnost o 1000 %

Další pří­padová studie se objevila na eVi­sions. Inspiru­jte se a zvyšte návštěvnost a kon­verzi z přirozených výsled­ků vyhledávání.

Info­grafi­ka: Jak a co Češi nakupu­jí na internetu?

V loňském roce vás také zau­jal průzkum DPD, který se zají­mal o to, jak se chova­jí lidé při náku­pech v tuzem­sku i v Evropě.


Pour féliciter 2018


Děku­jeme za přízeň v loňském roce a těšíme se za měsíc opět na vidě­nou. Tým PROFICIO

Michaela Kosičová
Michaela Kosičová

Připravu­ji pravidel­ný newslet­ter s novinka­mi z online mar­ketingu a udržu­ji vás v obraze. Klien­tům pomáhám získat zákazníky na první přečtení, pro­tože první dojem je jen jeden.

Související články