PROFICIO newsletter: Tvořte e-maily jako ze škatulky. TikTok, běží vám čas!

Zobrazu­jí se vám e‑maily správně? Pokud ano, pos­tupo­vali jejich tvůr­ci správně. Jaké kroky je potře­ba splnit a co si pohlí­dat? Přečtěte si první článek naše­ho březnového newslet­teru. Podělíme se s vámi také o tipy, které jsme přive­zli z nedávných kon­fer­encí. Hned potom se podíváme, jaké novinky chys­tá Face­book a Google a jak mohou vaše­mu mar­ketingu pomoct chat­boti nebo nová sociál­ní síť Tik­Tok. Pusťte se do čtení, čas běží. Tik­Tak.

Najdete u nás na blogu

Newsletter - jak na jeho tvorbu

Tipy pro tvor­bu newslet­teru: Šablony, kódování a užitečné nástroje

U e‑mailingu se můžete pořád­ně zapotit. Občas je to rake­tová věda, pro­tože každý klient (Sez­nam, Cen­trum, Gmail, Out­look apod.) může zobraz­it konkrét­ní části odlišně. Jak se s tím vypořá­dat a co byste obec­ně měli dodržovat?

Trendy v online marketingu

SmartTalk: Cus­tomer Expe­ri­ence a začátek konce markeťáků

Co je to Cus­tomer Expe­ri­ence? Může mít podobu chat­b­o­ta, práce na sociál­ních sítích nebo autom­a­ti­zace. Každý ze speak­erů SmartTalku k tématu přis­tupo­val trochu jinak a při­nesl spous­tu zají­mavých tipů. Přečtěte si o nich!

Konference Marketing with Love

3 před­nášky, do kterých jsme se zamilo­vali na Mar­ket­ing with Love

Dají se v mar­ketingu skloubit emoce a čís­la? Pokud jste jen na vteřinu zapoc­hy­bo­vali, pak jste prohráli bitvu jménem Dobrá práce“. Kon­fer­ence Mar­ket­ing with Love ukáza­la, že mno­hem důležitější než krátkodobé výsled­ky je budování sil­né značky.


Ze svě­ta online marketingu

Google nákupy

Nakupu­jte přes obrázky

Další mís­to, kde ulovit zákazníky, se rýsu­je. Google tes­tu­je možnost označení pro­duk­tů a zobrazení jejich ceny pří­mo v obrázkovém vyhledávání.

Facebook skupiny

Nástro­je pro skupiny na Facebooku

Různá vylepšení pro face­bookové skupiny budou pos­tup­ně přibý­vat v násle­du­jících měsících. Těšit se můžete napřík­lad na for­má­tování textu.

TikTok

Tik­Tok: Anatomie nové sociál­ní sítě

Fol­loweři tam přibý­va­jí sko­ro sami, srdíč­ka máte jako bohat­ství a den­ně konzu­mu­jete velké množství obsahu. To je Tik­Tok, jehož mar­ketingový poten­ciál nabývá na síle.

Chatboti

Jak využít chatboty

Chat­boti mají stále větší vliv na prode­je větších i menších firem. Mrkněte se, jak vám mohou pomoct před­stavit pro­dukt nebo získat nové zaměstnance. 


Jsem přesvědčen o tom, že mar­ket­ing je tou nej­moc­nější silou, kter­ou mají k dis­pozi­ci lidé, kteří chtějí dosáh­nout změny.“

Seth Godin a PROFI­CIO tým

Tereza Paďourová
Tereza Paďourová

Obsah je králem mar­ketingu, tak píšu. Za manžela mám sice copy­writ­ing vše­ho druhu, ale čas od času mu ve vší počest­nos­ti zahýbám se sociál­ní­mi sítě­mi a PR.

Související články