Sdílení reklamního přístupu na Twitter

Přihlaste se do vašeho reklamního účtu na adrese https://ads.twitter.com/. V pravém horním rohu otevřte menu pod názvem vašeho účtu a zvolte třetí možnost edit access to account.

V levém poli napište PROFICIOcz. Jako roli vyberte Account administrator, zaškrtněte možnost „Can compose promotable tweets“ a uložte změny.