Instagram se stále zdokonaluje. Jakým směrem se ubírá?

Face­book si uvě­do­mu­je svo­ji kle­sající pop­u­lar­itu, a tak čím dál víc prosazu­je Insta­gram. Počet jeho uži­vatelů str­mě stoupá, a pro­to jsou na místě i vylepšení zpří­jemňu­jící jeho kaž­do­den­ní používání. Jaké novinky se na této sociál­ní síti objevily za posled­ní dobu?

Růst a vývoj Insta­gra­mu doprovází události, jako tře­ba odchod zak­la­datelů a dosazení Adama Mosser­i­ho do vedení. Insta­gram je o krás­ných fotkách a pro­filech. Měl by se líbit a být cool. A je prav­da, že za dobu jeho exis­tence vznikly na vyšperkování pro­filů sto­hy návodů.

Bohužel se tím ale dostáváme k tomu, že při ladění jed­notlivých feedů se čas­to opaku­jí scénáře a motivy. Krás­ně to doku­men­tu­je pro­fil insta_​repeat, jehož autor tvoří koláže z téměř identick­ých fotek. Nas­tavu­je tím zrcad­lo všem uni­form­ním radám a dokazu­je, jak se sna­ha o orig­i­nal­i­tu snad­no zkopíru­je, a to čas­to i nechtěně.

https://​www​.insta​gram​.com/​p​/​B​o​q​G​E​U​0​l​R​b​u​/​?​u​t​m​_​s​o​u​r​c​e​=​i​g​_​w​e​b​_​b​u​t​t​o​n​_​share…

Hon­bě za jed­not­ným fee­dem propad­la celá řada uži­vatelů. Čas­to však nejvíc potěší pro­fil, který není výsled­kem návo­du na gen­erování krásy. Pod­stat­né je mít kromě fotek i zají­mavý obsah. Něčím oslovit, pobav­it, dop­sat tre­fný text.

Obsah půjde lokalizovat

V Insta­gra­mu tes­tu­jí fil­tro­vání obsahu podle jed­notlivých zemí. Půjde o samot­né příspěvky i Sto­ries. Vyh­neme se tak zobrazení nesprávného jazy­ka nebo více jazyků v jed­nom fee­du. Na výběr budou země celého světa.

Bude tak možné zacílit přes­ně – ste­jně jako to umožňu­je Face­book. Od spo­jení obou firem stoupá i jejich vzá­jem­ný vliv, a tak se dá říct, že se funkce na obou plat­for­mách stále více sjed­nocu­jí. Zprávu zveře­jni­la jed­na z uži­vatelek Twitteru.

https://​twit​ter​.com/​w​o​n​g​m​j​a​n​e​/​s​t​a​t​u​s​/​1​0​4​2​6​3​9​8​0​5​6​7​7​3​30433

Sto­ries videa prochází další evolucí

Budeme moci snad­něji vytvářet videa ve Sto­ries. Insta­gram totiž zavádí změnu v délce příběhů. Z původ­ních 15 sekund videozáz­na­mu se dostaneme na 15 sekund záznamu.

Není to mýl­ka, jen to vývo­jáři uchopili tak, že celé video budete moci natočit najed­nou. Aplikace video rozdělí po 15 vteřinách a řekne vám, kolik záběrů máte. Max­imál­ní počet je 10 klipů, což nově vychází jen na dvou a půl min­u­tové video. Každý z 15sekundových záběrů pak můžete uprav­it samostatně.

Díky tomu, že odpadá nut­nost točit klipy zvlášť, budou na sebe videa plynule­ji nava­zo­vat. Novin­ka tak zpří­jem­ní jejich sle­dování i tvor­bu, a přiláká také více video tvůr­ců. Do této doby bylo možné video rozdělit jen pomocí stažených aplikací.

Roboti repor­tu­jí šikanu

V Insta­gra­mu chtějí využít stro­jové učení a umělou inteligen­ci k detek­ci kyberšikany. Zároveň je to první krok nového lídra Adama Mosseriho. 

Roboti mají za úkol prohledá­vat sociál­ní síť a najít poten­ciál­ní výhružky, nevhod­né srovnávání fotek, rasový pod­text apod. Svo­je nálezy pak nahlásí týmu admin­istrá­torů, kteří jed­notlivé pří­pady pro­j­dou a vyhod­notí. Násled­ně mohou účty porušu­jící pravid­la bez varování zrušit, #sarkas­mus tak nejspíš dostane za uši.

https://​www​.insta​gram​.com/​p​/​B​o​_​O​h​8​S​H​b​d​C​/​?​u​t​m​_​s​o​u​r​c​e​=​i​g​_​w​e​b​_​b​u​t​t​o​n​_​share…

Face­book uvádí 3D fotky

Novink­ou na Face­booku je zpřís­tup­nění 3D fotografií. Zvířát­ka, děti a prak­ticky coko­liv v pohy­bu už teď neb­ude výsadou pouze videí, panora­mat a GIFů. S novink­ou v podobě 3D fotografií pořízených (zatím) výrobky od Applu můžete rozpo­hy­bo­vat galerii obrázků a udělat ji tak zají­mavější. Nejspíš se podob­né funkce dočkáme i na Instagramu.

Videa na výšku získa­jí větší prostor

Zdá se, že videa na výšku budou v budouc­nu zcela běž­nou součástí našich sítí. Už teď jich můžeme na Insta­gra­mu vidět mil­iony. Fak­tem je, že reklamy na sto­já­ka mají 3× větší pub­li­ka. Je tedy jas­né, že na nás vyskočí v čím dál větší míře. S hor­i­zon­tál­ním for­mátem exper­i­men­tu­jí snad všech­ny trendy sítě, včet­ně YouTube, který zpět­ně upraví na výšku i starší videa točená postaru.

Živ­ot po YouTube

Umožní Insta­gram něco podob­ného? Nejspíš ano. Ostat­ně na jeho půdě ros­te stále šlechtěná IGTV, která nedávno zpřís­tup­ni­la možnost pub­liko­vat z desk­topu. Tím otevřela dveře velkým producentům.

Přík­la­dem je Jir­ka Král, který oznámil konec kar­iéry na YouTube. Fanouš­ci teď jeho živ­ot sle­du­jí hlavně na Insta­gra­mu. Až na pár ústup­ků se tedy asi tak moc nezměnilo.

Tato strate­gie napovídá, že Insta­gram se bude čím dál více pro­filo­vat jako osob­ní vlo­gová plat­for­ma. Už teď nás nabádá k tvor­bě Sto­ries a videí. 

Feed jako takový poma­lu ustupu­je a pře­ta­ho­vaná s YouTube o pro­du­cen­ty a influ­encery pozvol­na probíhá. Kroky jsou to dobře promyšlené a už jed­nou v Insta­gra­mu dokáza­li, že se umí tvrdě zahryz­nout a vyr­vat z konkurence to nejlepší. Zdec­i­mované Snapchat Sto­ries mlu­ví za vše.

Závěrem

Insta­gram přidává novinky tak rych­le, že už v době psaní toho­to článku se určitě zase objevily další. Kéž by jed­nou vylepšili i desk­top rozhraní, to zatím zůstává jen zbožným přáním.

Oliver Kafedžič
Oliver Kafedžič

Servi­su­ju hlášky a dělám obsah zábavnější. Píšu tex­ty na míru i na koleni.