Postřehy z Forum Media 2018

Letos jsme měli možnost zúčast­nit se Forum Media – kon­fer­ence byznysové komu­nikace zaměřené na média. Line up řečníků vrcholových mar­ketingových a mediál­ních man­ažerů nás zau­jal, a tak vám přinášíme shrnutí něko­li­ka zají­mavě podaných témat oči­ma naše­ho kol­e­gy Domini­ka.

Andrew Dim­itri­ou – Pur­pose aneb Proč tolik povyku?

Před­náš­ka byla nabitá různý­mi emo­tivní­mi videi, a to hlavně od velkých brandů jako je tře­ba Nike. Andrew nám vysvětlil, proč je důležité komu­niko­vat důvod exis­tence firmy. Takové značky totiž při­tahu­jí zákazníky mno­hem více než ty bez jas­ného argu­men­tu, proč tady jsou.

The hows of purpose

Andrew podotkl, že ačko­liv jsou takové kam­paně na komu­nikaci účelu značky čas­to velkolepé, důležitým cílem je zvýšení prode­je. Je pro­to potře­ba vhod­ně namixo­vat komu­nikaci obojího.

Andrew&Pete – Kreativi­ta jako zbraň pro­ti plagiátům

Andrew a Pete v České repub­lice vys­toupili vůbec poprvé. Spe­cial­izu­jí se na obsah s co nejvyšším poten­ciálem ke sdílení. Jsou auto­ry něko­li­ka best­sellerů a držiteli pár ocenění. U jejich (trochu šílené) prezen­tace jsem se upřím­ně pobav­il. Hlavním posel­stvím, které do kon­fer­enčního sálu při­nes­li, bylo, že přínos je v odlišnos­ti. Ta zaručí, že si vás lidé zapa­matu­jí. Tvořit obsah jiným způ­sobem než všich­ni ostat­ní ve vašem odvětví, je napros­to nezbyt­né. A to přede­vším posled­ní dobou, kdy jsou lidé různý­mi obsa­hem přehlcení. Doporuču­jí se podí­vat nejprve na to, jestli jste v obsa­hově bohatém nebo chudém byzny­su. Pak se inspirovat těmi, kteří nej­sou vaši­mi přímý­mi konkuren­ty a začít tvořit něco jiného, zábavného a zapam­a­to­vatel­ného. To, co tvoříte, ale musí vycházet z iden­ti­ty vaší značky. Pro­to je vhod­né si to nejprve otesto­vat na médiu, kde nic neriskujete.

Kreativita jako zbraň proti plagiátů

Andrew Dob­bie – Ben­e­fits of being brave

Andrew Dob­bie je zak­la­datelem brit­ské kreativní agen­tu­ry Made­Brave. Jeho před­náš­ka byla hod­ně inspiru­jící. Popiso­val, jak vybu­doval svo­ji fir­mu a jak jim odvážný obsah začal přivádět klien­ty. Demon­stroval to na svém přík­ladu, kdy nám jako první infor­ma­ci řekl, že opustil prá­ci a vydal se na vol­nou nohu v momen­tě, kdy se mu nar­o­di­lo první dítě. Je prav­da, že si tohle pamatu­ji i po 3 dnech víc než jiné sekce před­nášky. Dále mluvil hlavně o tom, že značky musí mít odvahu vytvářet kreativní obsah a předá­vat svůj příběh. Příběh je to, co si budete pam­a­to­vat, pokud je dostatečně sil­ný. Lidé si je předá­va­jí od nepaměti a v mar­ketingu je dobré toho využít. 

Pokud chcete vidět, jak to může vypa­dat v prak­tick­ém podání samot­ného Andrewa, podíve­jte se na skvělé a vel­mi zábavné video.

Tereza Šimečková – Komu­nikační kaná­ly a jejich síla z pohle­du dat

Tereza Šimečková ukáza­la něko­lik grafů s přehledy vývo­je chování uži­vatelů z pohle­du konzu­movaných médií. Zají­mavé je, že tele­vize s onlinem z pohle­du ceníkových cen ros­tou meziročně výrazně víc než rádio a OOH (for­ma reklamy působící mimo domov cílové skupiny).

https://​twit​ter​.com/​N​e​c​k​a​D​o​/​s​t​a​t​u​s​/​1​0​5​4​7​1​0​7​9​5​3​1​6​1​99424

Gavin Bell – Go Viral a prodávej víc přes Facebook

Videoob­sah na Face­booku rozho­du­je. Gavin Bell svo­ji před­nášku začal tím, jaká je ško­da, že se lidé bojí natáčet videa. Sám začí­nal v lese, pro­tože se sty­děl. Pos­tup­ně se ner­voz­i­ty zbav­il a slušně se vypra­co­v­al. Teď u svých videí získává stovky tisíc zhléd­nutí a lajků. Fir­mám radil, aby nejprve vybu­dovaly se zákazníkem vztah, než mu zač­nou něco prodá­vat. Demon­stroval to na pří­padu basky­taristy, který tak­to prodává svo­je výukové lekce. Pub­liku­je krátká videa s návody. A na příspěvky, s nim­iž lidé inter­ago­v­ali, spouští kam­paně cílené na prodej kurzů. Výzvou bude, aby se podaři­lo ten­to příst­up úspěšně napaso­vat na e‑shopová řešení. Přece jenom se služ­by a před­nášky prodá­va­jí trochu jinak.

Go Viral a prodávej víc přes Facebook

Aré­na – Vyhrát může jen jeden. Nebo všichni

V této části dostali zás­tup­ci jed­notlivých médií čas na to, aby obhájili jejich přínos. Oprav­du hezké bylo, že všich­ni dokáza­li vyk­ou­zlit zásah pop­u­lace oko­lo 90 %, jen v trochu jiném období. Prezen­tace byly zají­mavé hlavně pro­to, že nám ukázaly, co se bude v daném médiu dít v brzké době.

Vyhrát může jen jeden. Nebo všichni
V Aréně se utkala zvučná jmé­na jako Daniel Grunt, Marek Pavlas, Jan Vlček nebo Petr Uchytil.

John Bearchell – Kri­zový man­age­ment: Když bouře udeří

John se snažil vysvětlit důleži­tost kri­zové komu­nikace. Zdůraznil, jak nezbyt­né je, aby­chom měli dopře­du připravený plán a pravidel­ně ana­ly­zo­vali možná rizika. První hod­i­na po vypuknutí krize je klíčová. Pokud fir­ma svo­je stanovisko odko­mu­niku­je špat­ně, je už úplně jed­no, co bude dělat potom. Svo­ji rep­utaci si už jen tak nevyžehlí a násled­ky mohou být drsné.

Roger Edwards – Fight­ing complexity

Mar­ketér a box­er Roger vytr­vale boju­je pro­ti složitým strate­giím a přehnaně kom­p­liko­vaným učeb­ni­cov­ým pos­tupům. Podle něj to vede jen k tomu, že vytvoříte strate­gii do šuplíku. Mluvil o tom, že firmy svůj mar­ket­ing čas­to neori­en­tu­jí na zákazní­ka, ale řídí se svý­mi pravid­ly a tím, co se jim zdá nejlepší. A to se může míjet účinkem. Čas­to tím trpí kor­po­race, které jsou svázané admin­is­tra­tivou a byrokracií. Nejdůležitější je si odpovědět na 3 otázky:

  • Kdo je váš zákazník?
  • Jaký má problém?
  • Jak jej vyřešíte lépe a jinak než kdoko­liv jiný?

Na zák­ladě toho už dokážete ses­tavit správ­nou strate­gii bez složitých tab­ulek a plánů. Důležité je, aby strate­gií žila celá fir­ma. Při růs­tu a náboru nových zaměst­nanců se může snad­no zapome­nout na gró, ze kterého celý pro­jekt vznikl.

Tento slide je podle Rogera tak důležitý, že byl v prezentaci 4x, jen pokaždé na jiném pozadí.
Ten­to slide je podle Rogera tak důležitý, že byl v prezentaci 4x, jen pokaždé na jiném pozadí.

Zúčast­nili jste se Forum Media 2018? Pokud ano, dejte vědět, jak se vám před­nášky líbi­ly a které z nich vás nejvíce inspirovaly.

Pra­co­v­al jsem na čtyřech kon­ti­nen­tech a Evropa v sobě sluču­je nejvíc rozdíl­nos­tí. Na jed­né straně pokraču­je glob­al­izace, na druhé straně jsou mezi jed­notlivý­mi stá­ty obrovské rozdí­ly. V Evropě je tře­ba s globál­ní­mi kam­paně­mi pra­co­v­at vel­mi obezřetně.“ 

Andrew Dim­itri­ou, prezi­dent Y&R Europe

Dominik Neckař
Dominik Neckař

Vedu dis­play tým PRO­FI­CIA. Vymýšlím dig­itál­ní strate­gie a starám se o plánování bran­dových kam­paní klíčových klientů.