Vyplatí se školení copywritingu Marka Prokopa?

Psaním tex­tů pro web se zabývám a živím už nějaký ten pátek. Po necelých čtyřech letech copy­writění však člověk začne snad­no podléhat iluzi, že se nic moc nového naučit nemůže. Pro­to jsem se rozhodl bránit a jít na školení, o kterém spous­ta kolegů markeťáků prohlašu­je, že jim dalo zák­la­dy psaní.

Kurz byl dvouden­ní. A vrátil jsem se z něj nabitý infor­ma­ce­mi a elánem. Pro­to jsem se rozhodl sep­sat, co jsem si z něj odnesl, pro všech­ny pří­pad­né zájem­ce, kteří budou zvažo­vat, zda se od Mar­ka Prokopa nechat proškolit.

Den 1 – O psaní bez psaní

Marek Prokop školení copywriting prezentace
A tak to zača­lo. Ukázk­ou čistého a účel­ného copy­writin­gu podle Mar­ka Prokopa

První den byl naplněný teo­ret­ick­ý­mi infor­ma­ce­mi o copy­writin­gu. Marek však nem­luvil o tom, jak nap­sat co nejpoutavější text. K prá­ci copy­writ­era přis­toupil kom­plexně. Ukázal nám, jak pos­tupo­vat od výběru vhod­ných infor­ma­cí přes vol­bu nejlepší formy sdělení až po samot­né sep­sání tex­tů. A také způ­so­by, jak sdělení pře­dat efek­tivněji než textem.

copywriter
Text jsem vám zpestřil hlavní­mi postře­hy ze školení

Zdůraznil nám, že copy­writer musí znát zák­la­dy web­de­signu, SEO i webové ana­lytiky. A ukázal, co všech­no potře­bu­je pro svou prá­ci umět, aby se nemusel zdržo­vat čekáním na něko­ho jiného.

https://​twit​ter​.com/​S​m​u​t​k​o​v​o​/​s​t​a​t​u​s​/​7​0​0​2​5​5​4​0​9​2​3​2​2​81601

Na řadu však přiš­lo i samot­né psaní a prošli jsme zák­lad­ní pravid­la a tipy pro tvor­bu prode­jních tex­tů na web. Infor­ma­cí jsme dostali oprav­du hod­ně, byly snad­no vstře­batel­né a podány zají­mavou for­mou. Den jsme zakončili cvičením dle Mar­ty­ho Neumeiera, které nám ukáza­lo, jak se dá přis­tupo­vat k hledání USP.

Marty Neumeier Marketing Festival 2015 brand exercise

Cvičení M. Neumeiera z MKT Fes­tu: Doplňte bílá pole za vaši značku. (Za fotku díky Ondrovi)

Den 2 – Psaní a zpět­ná vazba

škola

Druhý den jsme se už pustili do tvor­by tex­tů. Při ran­ní rozcvičce jsme si vyzk­oušeli nanečis­to, co nás čeká. Po ujas­nění, o čem budeme chtít psát naostro, jsme mohli začít psát stránky pro naše vlast­ní firmy, pro­jek­ty či produkty.

Prislovce

Psali jsme nad­pisy, tit­ulky, popisky, odstavce a všech­no, co prode­jní text musí mít. Po každém kole psaní přiš­lo na řadu hod­no­cení. To neměl na starosti jen ško­li­tel, ale aktivně se do něj zapo­jili všich­ni účast­ní­ci kurzu. Výsled­kem druhého dne byl návrh kom­plet­ní prode­jní stránky. Chcete se podí­vat na tu moji?

Hod­no­cení

Celé školení mělo šťávu. Všech­ny infor­ma­ce jsem hltal a to i v pří­padě, že jsem je znal. U každého tématu jsem se těšil na to, zda si potvrdím, že to dělám správně nebo se dozvím, jak to dělat lépe. Markovy zkušenos­ti byly cítit hlavně z lehkosti s jak­ou vše vysvět­lo­val a reago­v­al na dotazy.

https://​twit​ter​.com/​S​m​u​t​k​o​v​o​/​s​t​a​t​u​s​/​7​0​0​6​7​1​8​2​5​2​9​9​3​04448

Co bych vytkl je, že se druhý den nenap­sa­lo tolik tex­tu, kolik jsem čekal (vlivem dlouhé zpět­né vaz­by). Nestih­li jsme tak všech­ny úkoly v určeném čase a pře­ta­ho­va­lo se ste­jně jako první den. To mi tolik nevadi­lo, ale na páteční večer jsem si napláno­val ces­tu domů podle avi­zo­vaného konce. Nicméně musím dodat, že mi Marek nabídl oko­men­tování tex­tů dodatečně, když jsem mu tuto výtku nap­sal. A ještě jed­nu věc bych zlepšil. Na webu bylo vidět, že je vyladěný k co nejs­nad­nější­mu objed­nání. Infor­ma­ce, které tam být nemuse­ly, přiš­ly násled­ně mailem. Vešk­erá komu­nikace však skonči­la zapla­cením fak­tu­ry. Školení jsem objed­ná­val s něko­likaměsíčním před­sti­hem, a tak bych týden před kurzem uví­tal aspoň připomenutí, že svět ani v Praze neskončil a oprav­du se bude školit.

still-life-1037378_1280

Komu bych školení doporučil?

Nejvhod­nější je pro lidi, kteří už mají nějaké zkušenos­ti se psaním a chtějí se zaměřit pří­mo na tex­ty pro web. Vhod­né je i pro ty, kteří copy­writ­ing zna­jí teo­ret­icky a chtějí si ho pod odborným dozorem vyzk­oušet na vlast­ní ruce. Kurz bych doporučil i copy­writerům, kteří mají zkušenos­ti a chtějí se ujis­tit, že jejich poz­natky sto­jí na pevném zák­ladě. Pří­pad­ně ho ještě zpevnit. Podle toho vypada­lo i složení účast­níků: markeťá­ci, novi­noví redak­toři, blo­geři i startupisti.

marek prokop odkaz url proficio

Co se na školení psát nenaučíte:

  • Poutavé sta­tusy na sociál­ní sítě
  • Newslet­tery a jiné hro­mad­né maily
  • Čtivé články na blog nebo do magazínů

Ale pokud budete dobře poslouchat dostanete zají­mavé rady, které pro tyto tex­ty určitě využijete.

A vyplatí se tedy?

Vzh­le­dem k vyšší ceně se vám školení vyplatí hlavně, pokud se copy­writingem živíte nebo s tím hodláte začít. Pro copy­writery na plný úvazek je to zře­jmě nejlepší možnost pro získání prak­tick­ých zkušenos­tí. Kurz vás posune zhru­ba o půl roku kaž­do­den­ního psaní a zpět­ného vyhod­no­cov­ání. Pokud s copy začínáte, tak až o rok. V pří­padě, že budete psát tex­ty pro web jen okra­jově, sáh­něte spíše po jiném kurzu. Né, že by pro vás byl ten Markův zbytečný, ale návrat­nost inves­tice se v tom­to pří­padě o něco prodlouží.

Copy tip na závěr

Čtenáři vždy dejte něco, co nečekal. Konkrét­ní čís­la a zají­mavá fak­ta při­tahu­jí pozornost. A nebo­jte se lidi pobavit.

fabric-93186_640
A já to skutečně počítal :)
Martin Smutek
Martin Smutek

Vedu obsa­hový tým PRO­FI­CIA. Připravu­ji strate­gie a dohlížím na jejich real­izaci. Pomáhám značkám být více vidět a z návštěvníků dělat věrné zákazníky.