SmartTalk: Trendy v online marketingu aneb Customer Experience a začátek konce markeťáků

Něk­do si jde po prá­ci zaběhat, jiný si lehne u tele­vize, něk­do si zajde do hospody. Velká část brněn­ských markeťáků se 13. úno­ra rozhod­la jinak. Přišli do Scaly na Trendy v online mar­ketingu, aby nabrali infor­ma­ce o inspi­ra­tivních novinkách a pos­tu­pech. Shrnutí toho nejza­jí­mavějšího pro vás ten­tokrát připrav­il Adam Funiok.

Celým večerem prováze­lo sousloví Cus­tomer Expe­ri­ence. Ať už se jed­ná o chat­b­o­ta, autom­a­ti­zaci mailin­gových kam­paní nebo engage­ment na sociál­ních sítích. Hlavním tématem bylo přede­vším rozšíření mar­ketingu a jeho zásahu. Každý ze speak­erů k tématu přis­tupo­val trochu jinak a vzniklý tro­jlístek jistě inspiroval nejed­no­ho markeťá­ka k návrhům toho, jak kam­paně oživit.

Chat­boti vpřed

Triad_Chatbot Karel

Že ale hrou dokážete dovést až 66 % účast­níků k nákupu pro­duk­tu, to je úplně jiná meta. Tri­ad v Mes­sen­geru vytvořil hru, kde se uži­vatelé mohli stát Slád­ky – zkusit si uvařit pivo nebo tře­ba najít nejbližší pohostin­ství, kde mohli nového Kozla rov­nou ochut­nat. Mís­to průměrných 26 vteřin inter­akce se lidé dostali až na 26 min­ut. A dvě třetiny z nich hra motivo­vala k návštěvě hos­půd­ky a tes­tu Slád­kovy volby. 

Autom­a­ti­zo­vané mailin­gové kampaně

Druhý na řadu přišel Vladimír Rejlek z Wun­der­mana. Před­nesl svo­ji lehce neg­a­tivi­stick­ou vizi blízké budouc­nos­ti, kdy prá­ci nás markeťáků pře­ber­ou automaty.

Nejlépe je ten­to přík­lad vidět v mailin­gu. Díky nástro­jům typu Adobe Mar­ket­ing Cloud a Exponea se dá (po správném zpra­cov­ání uži­va­tel­ských scénářů) autom­a­ti­zo­vat téměř celý pro­ces tvor­by a rozesílky. 

Použití takových scénářů samozře­jmě vyžadu­je exten­zivní finanční a tech­nické nák­la­dy. Po prvot­ním nas­tavení scénářů ale rake­tovým tem­pem padá vytížení markeťáků a práce se více pře­sou­vá k ana­lytikům a grafikům. První z nich vyhod­nocu­jí data a upravu­jí scénáře a ti druzí krmí rob­o­ta kreativou, kter­ou on sám přeskládá do algo­rit­mem vyhod­no­cených kampaní. 

Co nás ale trochu přek­va­pi­lo, byl okamžik, kdy Vladimír ukázal, že mail­ing vytvořený Expo­neou na zák­ladě ana­ly­zo­vaných dat byl o 20 % úspěšnější než ten, nad kterým trávili čas markeťá­ci.

Výsledky Exponea

Pište pro lidi

Zase tak zle ale neb­ude, přine­j­menším v kreativě. Uklid­nit nás přišli Domini­ka Schmid­tová a Petr Václavík z 2Fresh. Ve čtyřech bodech před­stavili, co pro ně Cus­tomer Expe­ri­ence zna­mená a jak skrze ni můžeme zasáh­nout zákazní­ka v nových, více inter­ak­tivních kampaních. 

Ze všech zmíněných bodů, které najdete i v prezentaci na face­bookovém even­tu, bychom vypích­li přede­vším jed­nu věc: V mar­ketingu bychom měli vytvářet obsah jako odpověď na potře­by zákazní­ka. Stro­hý text o tom, že nový obal chrání čer­stvost pro­duk­tu, vyvolá emoční odezvu vel­mi mal­ou. Ale takový text Vychut­ne­jte si vůni kávy probudí téměř okamžitě myšlenku na čer­stvě nam­le­tou kávu a splní tak účel i klien­to­vo zadání.

Závěrem

Po každém SmartTalku jsem se v diskusi s ostat­ní­mi doslechl, že před­váděné pos­tupy jsou sice skvělé, ale v praxi nevyužitel­né. Ať už souh­lasíte, nebo né, jed­no je jisté. Na prak­tické věci jsou tady jiné před­nášky, jako je napřík­lad PPC na Sto­já­ka. SmartTalk, dle mého, zastává jinou pozi­ci – vizionářstvím a ino­vací jed­notlivých speak­erů ukazu­je, že není tře­ba být svázaný kla­sick­ý­mi pos­tupy. A já osob­ně jsem vděčný za to, že to tak je. Jak se líbi­lo na akci vám?

Adam Funiok
Adam Funiok

PPC, srovná­vače, expanze do zahraničí. To je kromě Old Fash­ioned můj nejoblíbenější kok­te­jl, o který se vám rád postarám.