3 přednášky, do kterých jsme se zamilovali na Marketing with Love

Dají se v mar­ketingu skloubit emoce a čís­la? Pokud jste jen na vteřinu zapoc­hy­bo­vali, pak jste prohráli bitvu jménem Dobrá práce. Letošní druhý ročník kon­fer­ence Mar­ket­ing with Love ukázal, že mno­hem důležitější než krátkodobé výsled­ky je budování sil­né značky, která fun­gu­je i poté, co vyp­nete všech­ny reklamy.

Hlavním prob­lémem reklamy je, že už vlast­ně nefun­gu­je. Lidi pochopili, že je to lež. Tak kon­fer­en­ci uvedl mod­erá­tor Jiří Charvát a ve ste­jném duchu se nes­la celý den. Pojďte se s námi podí­vat na shrnutí 3 před­nášek, které nás zahřá­ly u srdíčka.

Hynek, který zbořil před­sud­ky o brandu

Digi­camp, Digikids, Hack­er­School. To vše má společného jmen­o­vatele, kterým je Hynek Zbořil. Svo­ji před­nášku začal tím, že všech­ny slidy v jeho prezentaci jsou kradené. A vzápětí také vysvětlil, proč. 

Není špat­né, když se inspiru­jete u něko­ho šikovného a úspěšného. Odrazte se od fun­gu­jící myšlenky, přide­jte špetku vlast­ní aut­en­tic­i­ty a vytvořte něco nového. Podob­ně Hynek pracu­je se svým týmem v Cre­ative Docku, kde se snaží přivádět na trh přede­vším ino­v­a­tivní řešení.

https://​twit​ter​.com/​P​R​O​F​I​C​I​O​c​z​/​s​t​a​t​u​s​/​1​0​9​5​9​7​2​9​3​8​1​0​7​5​72224

Mluvil také o tom, proč je důležité budovat brand. Exis­tu­je při­b­ližně 8 000 online nástro­jů, pomocí kterých můžete mlu­vit ke své­mu zákazníkovi. A pro­to je důležité mít jedineč­nou a sil­nou značku, pro­tože bez ní vás ani ta nejlepší rekla­ma nespasí. 

Co s tím? Začněte prak­tiko­vat GROWTH HACK­ING – neupravu­jte cíle, ale kroky, které k nim vedou. Před 2 tisí­ci let to řekl Kon­fu­cius a podle Hyn­ka to platí dodnes. GROWTH HACK­ING se odlišu­je celkovým přís­tu­pem. Mys­lí za hrani­ci kla­sické 3měsíční kam­paně, po jejímž skončení vám čas­to všech­na čís­la klesnou. Není totiž těžké přinu­tit lidi, aby si stáh­li nějak­ou aplikaci. Mno­hem důležitější je, aby s aplikací přežili déle než pár měsíců.

Na takové ces­tě budete potře­bo­vat jed­nu důleži­tou věc, a to jsou chy­by. Největší společnos­ti svě­ta uděla­jí ročně tisíce exper­i­men­tů. A zdale­ka né všech­ny končí úspěchem. V tom je ale jejich síla a může být i vaše. Přicháze­jte s nápady, rych­le je tes­tu­jte a opravu­jte později. Pro­tože jak řekl Jeff Bezos: Being slow will kill you.“

Hynek Zbořil

Kor­porát, start­up nebo obo­jí? Odpovídá Václav Pavlečka

Ani myšlen­ka, ani rekla­ma, lov nebo vytváření potřeb. Je to všech­no a nic. Mar­ket­ing se podle Vaš­ka Pavlečky nedá shrnout do jed­no­ho nebo dvou slov. Je to něco mno­hem šiřšího. A zák­lad toho tvoří inovace.

Je naivní si myslet, že dnešní doba je plná ino­vací více než kdy jindy. Ino­vace tu jsou odpradáv­na a my se jen musíme naučit, jak s nimi pra­co­v­at ve svůj prospěch. 

https://​twit​ter​.com/​P​R​O​F​I​C​I​O​c​z​/​s​t​a​t​u​s​/​1​0​9​6​0​2​9​8​4​3​6​3​9​1​89504

Jed­ním ze střetů součas­né doby jsou kor­porá­ty ver­sus star­tupy. Na první pohled jsou star­tupy vel­mi ino­v­a­tivní a u kor­porátů zase trvá měsíce, než něco schválí. 

Zatím­co kor­porá­ty jsou podle Google vyh­ledávání mod­ré, skleněné a plné lidí v oblecích, star­tupy jsou jako raket­ka nebo jed­norožec. Podle Vaš­ka v tom ale takový rozdíl není a jed­ni se můžou učit od druhých. Kor­porá­ty chtějí být pro mladé lidi cool, zatím­co star­tupy už jsou. 

Začí­na­jící firmy chtějí inves­tice a sta­bil­ní klien­ty, což už mají právě ti gigan­ti. Pro­to je důležité zmačkat a zahodit klišé start­up ver­sus kor­porát a začít navzá­jem komu­niko­vat. Prav­da je totiž taková, že obě insti­tuce jsou si vel­mi podob­né a z úspěšné malé firmy se čas­to stává svě­tová společnost.

Exce­lent­ní Tyv­oleló­gia v podání Micha­la Pastiera

Jejich kam­paně získá­va­jí jed­nu cenu za druhou a podle Face­booku patří mezi 10 agen­tur svě­ta, které využí­va­jí sociál­ní sítě nejkreativněji. Přivíte­jte na scéně Zaraguzu, konkrét­ně Micha­la Pastiera. Těžko si před­stavit něko­ho zkušenějšího, kdo vám bude vyprávět o tom, jak budovat brand a co sto­jí za úspěšný­mi rekla­ma­mi pro svě­tové značky.

Michal Pastier

Větši­na markeťáků vám řekne, že vše důležité musíte ve videu říct hned na začátku, pro­tože potom ztrácíte pozornost sle­du­jícího. A v tom Michal nesouh­lasí. Říká, že neplatí, že krátké je lep­ší. Dobré je lep­ší. A jde to. Jejich reklamy drtivá větši­na lidí dok­ouká až do konce.

Jen hezké video ale nes­tačí. Pokud má být kam­paň úspěšná, musí být napláno­vaná v hor­i­zon­tu let a promyšlená do všech dalších ces­tiček. Nekupu­jte si lidi soutěže­mi, nedáve­jte jim slevy. Ukažte svo­je výhody, stůjte si za svý­mi pro­duk­ty a neřešte mód­ní vlny. 

Budu­jte brand, který si lidi pamatu­jí i potom, co vyp­nete PPCč­ka. I díky tomuh­le přís­tupu má dnes Poprad­ská káva svůj vlast­ní merch, exis­tu­je 20 000 cer­ti­fiko­vaných pravých kávičkárov a mno­honá­sob­ně jim stou­ply prode­je, i když mají pořád ten ste­jný nelíbivý obal.

Závěr?

Vykašlete se na před­sud­ky a odhoďte stud stra­nou. Nepřemýšle­jte v řádů měsíců a krátkodobých cílů a budu­jte aut­entick­ou značku, né jenom jed­norá­zové kampaně. 

Byli jste na Mar­ket­ing with Love taky? Co vás zau­ja­lo a co se vám naopak nelí­bi­lo? Napište nám do komen­tářů a u příští akce pro markeťáky zase na viděnou!

Tereza Paďourová
Tereza Paďourová

Obsah je králem mar­ketingu, tak píšu. Za manžela mám sice copy­writ­ing vše­ho druhu, ale čas od času mu ve vší počest­nos­ti zahýbám se sociál­ní­mi sítě­mi a PR.