Adobe MAX 2018: Inspirace a nástroje, na které všichni čekali

Před­stavení novinek na kaž­doroční kon­fer­en­ci Adobe MAX uvedl Shan­tanu Narayen, CEO společnos­ti Adobe. Více než 20tisícovému pub­liku nastínil, o jakých změnách a vylepšeních Cre­ative Cloudu bude řeč. Celou akci pak zahájil jas­ným posel­stvím: Design has nev­er been more impor­tant and we’re liv­ing a gold­en age of cre­ativ­i­ty.” Na co se tedy uži­vatelé Adobe mohou těšit?

Algo­rit­mus nikdy nenahradí lid­sk­ou před­sta­vivost. I to spo­ju­je firmy Apple a Adobe, které se vrací na začátek svo­jí spolupráce a znovu společně začí­na­jí pra­co­v­at na nových pro­duk­tech. Na nové iPady chys­tá Adobe nejen plno­hod­not­ný Pho­to­shop. Adobe si uvě­do­mu­je, že tvor­ba kreativních kon­ceptů není jednoduchá práce. Co ale snad­né být má, je používání pro­duk­tů, které pomáha­jí dát myšlenkám reál­nou podobu. Právě tak se Adobe snaží pomoct. Chce nás dostat od stol­ních počí­tačů s velk­ou obra­zovk­ou a umožnit, aby­chom mohli tvořit kdekoli – na ces­tách, v přírodě. Velk­ou část nových funkcí, které Shan­tanu Narayen před­stavil, tvoři­la hlavně nabíd­ka pro iPad a mobil­ní zařízení.

Pho­to­shop

To, co je samozře­j­mostí v InDe­signu a Illus­tra­toru, se už dosta­lo i do Pho­to­shopu. Konečně můžeme využít dou­ble click na tex­tovou vrstvu a snad­no přep­sat text. Další funkce z InDe­signu, kter­ou si uži­jeme nově i ve Pho­to­shopu, je možnost použí­vat matem­at­ické operace.

Nově je ve Photoshopu možné používat matematické operace.

Další skvělou mal­ičkostí je, že už není nut­né držet tlačítko Shift, když chceme zvětšit nebo zmenšit obrázek. Po updatu se mění pro­por­cionál­ně i bez držení Shif­tu. Já osob­ně jsem si na začátku používání myslela, že si nezvyknu, ale po 3 dnech už na Shift vůbec nesahám. Frame Tool slibu­je lehčí masky. Nově můžeme na rámeček převádět tvary nebo text. Do rámečku pak lze přetáh­nout obrázek, jehož velikost se auto­mat­icky přizpů­sobí. A obrázky v rámečku tak jednoduše nahradíme jiným obrázkem.

Nově můžeme na rámeček převádět tvary nebo text. Do rámečku pak lze přetáhnout obrázek, jehož velikost se automaticky přizpůsobí.

Asi neznám grafi­ka, který by se neprok­liká­val tak dlouho, dokud nena­jde správný režim pro­l­nutí. Konečně to půjde jednoduše­ji. Do Pho­to­shopu totiž míří živé náh­ledy prolnutí.

Do Photoshopu míří živé náhledy prolnutí.

Mezi další novinky patří barevné kolečko, přek­lápění plát­na nebo symet­rické kreslení. Přepra­co­v­ané je také okno Export jako, který by měl být rych­le­jší a umí zobraz­it více expor­to­vaných ploch najed­nou. Zajímá vás, co dalšího se chys­tá? Mrkněte na detail­ní soupis pří­mo od Adobe. A těšte se na rok 2019, kdy má na iPad doraz­it plno­hod­not­ný Photoshop. 

Light­room

Chy­bě­ly vám v Light­room CC vlast­ní pre­se­ty? Teď je tam máte a navíc se syn­chro­nizu­jí napříč zařízení­mi. Užiteč­nou součástí Light­room CC je navíc to, že už ho nemusíte mít nain­stalo­vaný v počí­tači. Fun­gu­je i v prohlížeči. Umělá inteligence Adobe Sen­sei se bude podílet na vyh­ledávání (Light­room bude sám nabízet, co vyh­ledá­vat a umí pra­co­v­at také s meta­daty – typ fotoa­pará­tu, clona citlivost, mís­to pořízení atd.), auto­mat­ick­ém rozpoznávání tváří (ty shluku­je v záložce Peo­ple), ale i na vytváření HDR panora­mat.

Adobe Dimen­sions

Jde o rel­a­tivně nový pro­dukt. Na trh byl uve­dený asi před 2 lety a původ­ně byl označo­vaný jako Project Felix. Nyní umožňu­je přetáh­nout PSD sou­bor pří­mo na objekt. Tře­ba logo, které se upraví, namasku­je a přichytí.

Nyní umožňuje přetáhnout PSD soubor přímo na objekt. Třeba logo, které se upraví, namaskuje a přichytí.

Nově je při­daná také možnost post­nout 3D objekt pří­mo do browseru bez nut­nos­ti dlouhého renderování.

Type­kit…

…se pře­j­men­o­val na Adobe Fonts. Zrušil možnost syn­chro­ni­zo­vat jen určitý počet fontů, což zna­mená, že odteď můžeme syn­chro­ni­zo­vat neomezeně. A to ve všech plánech včet­ně sin­gle app. Navíc byly přidány nové fonty, takže si můžeme vybrat z asi 15 000 možnos­tí. Dají se použí­vat libo­vol­ně, žád­né web only” podmínky.

Adobe XD

Pro mě osob­ně je nejzásad­nější novink­ou to, že umožní otevírat PSD soubo­ry. To byl asi hlavní důvod, proč jsem XD vyzk­oušela jenom zběžně a neza­řadi­la ho mezi pro­gramy, které používám den­ně. Zároveň jako první a jed­iná aplikace umožňu­je Adobe XD pro­to­ty­po­vat pro hlasově ovlá­dané zařízení. Uži­vatelé teď mohou při­dat voice trig­gers, které umožní spustit konkrét­ní inter­ak­ci (ste­jně jako kliknutím nebo tap­nutím). Zároveň při­da­jí UI kit pro Ama­zon Alexa. 

Do XD si nově můžete doplnit plug­iny. Nějaké zají­mavé už se obje­vu­jí a časem jich pravděpodob­ně bude ještě víc. Podíve­jte se také na Auto ani­mate funkci.

S Adobe XD navíc můžete expor­to­vat design do After Effects a posunout tak ani­mace ještě dál.

Adobe Rush

Tohle je zbrusu nová (i když mi připomíná Adobe Clip) aplikace na videa. Je dos­tup­ná pro iPhone (brzy také pro Android), iPad i počí­tač. Nahra­jete do ní videa, která chcete ses­tříhat, a Adobe Sen­sei se o to postará. Uži­va­tel pak jenom doladí detai­ly, nebo si to ses­tříhá sám. Aplikace umožňu­je přidá­vat i tex­ty, uprav­it si pře­chody nebo barvy ve videu a další věci. Fajn je taky možnost pře­sunout video do Pre­mière pro větší úpravy.

Gem­i­ni

Příští rok na iPad dorazí aplikace, kvůli které se snad i naučím kres­lit. Bude kom­bi­no­vat ras­tro­vou i vek­torovou grafiku a dynam­ické štětce. To vše v jed­né appce. Gem­i­ni má ambice fun­go­vat jako tradiční plát­no a použí­vat různé tech­niky mal­by. Nabídne tisíce štětců a velk­ou citlivost na přít­lak. Bude také možné syn­chro­ni­zo­vat ji s Pho­to­shopem, což umožní rych­le­jší workflow.

Project Aero

Adobe před­stavil už na WWDC 2018 svůj pro­jekt na aug­men­to­vanou real­i­tu. Video je lep­ší než tisíce slov, koukněte. A co byste řek­li na procházku skrz vaše Pho­to­shop vrstvy?

https://​twit​ter​.com/​C​r​e​a​t​i​v​e​B​l​o​q​/​s​t​a​t​u​s​/​1​0​5​1​9​0​5​4​9​3​4​6​1​9​13600

Těší mě, že se pos­tup­ně probouzí umělá inteligence Adobe Sen­sei. Doufám, že bude inte­grovaná do více funkcí. A tím končí můj osob­ní výběr těch nejza­jí­mavějších novinek, které Adobe před­stavi­lo. Zau­ja­lo vás něco? Pokud chcete ještě více infor­ma­cí, podíve­jte se na záz­nam.

P.S. Mrkněte také na star­to­vací screen Flóry Borsci z Maďars­ka. Až sem se to dá dotáhnout. :)

Martina Králiková
Martina Králiková

Srd­cem sportovec, duší kreativec. Za běhu zvládám vést kreativní tým PRO­FI­CIA, vytvářet vizuál­ní podo­by kam­paní a oblékat klien­ty do iden­tit, za které se nesty­dí ani svě­tové značky.