Jak jsme přednášeli o Search Term automatizaci

Na nedávném PPC Restar­tu, který zaz­na­me­nal reko­rd­ní účast, se náš Lukáš rozpoví­dal o tom, jak se mu podaři­lo usnad­nit PPC spe­cial­istům ruti­n­ní a časově nároč­nou prá­ci. Vytvořil nástroj, přes­něji řečeno sou­bor skrip­tů, který spolupracu­je s Google Sheets a plní pře­dem defi­no­vané kroky. Jaké to jsou a proč se do toho vůbec pustil?

Uži­vatelé stále vymýšle­jí nové fráze, které píšou do vyh­ledá­vačů. PPC spe­cial­istům se na takové dotazy zobrazu­jí reklamy a potře­bu­jí vědět, jestli je rekla­ma rel­e­vant­ní a má dobré výsled­ky. Zkrát­ka si musí pohlí­dat, že tex­tový inz­erát odpovídá konkrét­ní­mu dotazu, vede zákazníky na správ­nou land­ing page nebo jestli vůbec chtějí na takové slo­vo cílit. 

Proč musíme optimalizovat?

Na úrovni naší agen­tu­ry, která se pěkně rozrůstá, se taková opti­mal­izace stává časově nároč­nou ruti­nou. Každý spe­cial­ista by měl ideál­ně jed­nou za měsíc:

  • Omr­knout všech­ny klienty, 
  • vyex­por­to­vat si nas­bíraná data z Ads a Skliku,
  • dedu­p­liko­vat je, 
  • očis­tit,
  • zkon­trolo­vat řádek po řád­ku nekonečný Excel (přepiso­vat řád­ky a přidá­vat nové podle toho, jak chce s dotazy naložit).

Asi si dovedete před­stavit, jak obsáh­lá a zdlouhavá práce to může být, když máte desítky velkých klien­tů. A to nem­lu­víme o tom, jak snad­né je v tak velkém množství dat udělat chy­bu. Řek­li jsme si, že se to pokusíme co nejvíce autom­a­ti­zo­vat a celý pro­ces usnad­nit. A tak Lukáš vytvořil sou­bor skrip­tů. První z nich stahu­je infor­ma­ce z Google Ads a Sklik podle nas­taveného data. Dedu­p­liku­je je, očistí a nafor­má­tu­je do čitel­né podo­by. Jeden ze skrip­tů zároveň pomocí výpočtů porovnává různé metriky, jako je napřík­lad míra prok­liku nebo kon­verzní poměry. Umí také odd­ělit vyh­ledá­vací dotazy od klíčových slov a zvládne přelouskat i cizí jazyky. Finál­ním krokem je pak analýza a vygen­erování copy-paste-ready výs­tupu do Google Ads Edi­toru. Proč k tomu vše­mu používáme zrov­na Google Sheets? Mají jed­nu velk­ou výho­du. Uchová­va­jí his­torii změn, a tak je možné se k před­chozím verzím vždy vrátit. 

Máme nado­bro vyřešeno?

Bohužel né. I když jsme se snažili, co to šlo, výst­up auto­mat­ické opti­mal­izace je pokaždé potře­ba pro­jít, zkon­trolo­vat a sem tam něco uprav­it. Klíčová slo­va jsou jed­nou z nejdůležitějších věcí v searchových kam­paních. A i kdy­by byla chy­bovost skrip­tu tře­ba jen 1 %, nemůžeme si dovolit import bez dozoru. Pro­to musíme na výst­up pokaždé mrknout, aby drob­né chy­by časem naše kam­paně nezru­ino­valy. Chcete pora­dit nebo vědět, jak takovou autom­a­ti­zaci prak­ticky vytvořit? Dejte nám vědět, Lukáš vše rád vysvětlí. Můžete také mrknout na jeho prezentaci. :)

Lukáš Vožda
Lukáš Vožda

Starám se o webovou ana­lytiku a zajišťu­ji tech­nické vychytávky, které nám pomo­hou zrychlo­vat a zefek­tivňo­vat prá­ci. Mám i data tvo­jí mámy.