Jak připravit pokračování soutěže a být ještě úspěšnější

Zadání zně­lo jas­ně. Připrav­it face­bookovou soutěž, která osloví nové lidi, před­staví jim značku HT dveře a získá nové fanoušky se zájmem o zabezpečení domác­nos­ti. V tom všem být navíc úspěšnější než při min­ulé soutěži.

O jarní soutěži pro HT dveře už jsme psali. Teď jsme vycházeli ze ste­jného zadání, jen jsme měli k dis­pozi­ci cenu v dvo­jná­sob­né hod­notě. Cílem tedy bylo mít výsled­ky dvakrát lepší.

Který for­mát je ten pravý?

Chtěli jsme, aby nám soutěžící posílali obsah, který pak budou sami šířit dál. Fotky se nám osvědči­ly, takže bylo rozhod­nu­to. Uděláme soutěž s fotka­mi, které nám uži­vatelé budou posílat do zpráv a my je pak nahra­jeme do soutěžního alba. Tam pro ně budou sbírat hlasy (jakéko­liv reakce na fotku).

O soutěžní mafii víme. Pro­to jsme se rozhodli udělat soutěž dvoukolově. Počet lajků pomohl 5 soutěžícím do finálového kola. Tam už přišla řada na naši odbornou poro­tu, která vybrala z final­istů toho s nejo­rig­inál­nější fotkou.

Téma soutěže

Bylo jas­né, že pokud chceme oslovit více lidí, nes­míme je moc ome­zo­vat. Min­ule jsme dali šan­ci jen těm, kdo mají ošk­livé dveře. Ten­tokrát jsme chtěli zau­j­mout všech­ny, kdo doma nějaké mají.

Ze všech možných i nemožných nápadů jsme se rozhodli pro soutěž O nejlepšího ochránce domác­nos­ti. Byli jsme zvě­davi, jak kreativní soutěžící budou. Dali jsme dohro­mady pravid­la a odstar­to­vali to.

Vyhlášení soutěže Facebook HT dveře
Začátek každé soutěže – vyhlášení

Čas na čísla

Počet soutěžících

Dvo­jná­sob­ná výhra a méně lim­i­tu­jící zadání se pro­jevilo už na poč­tu soutěžících. Zapo­ji­lo se 165 lidí. Tím jsme překon­ali min­u­lou soutěž více než šestkrát.

Kolik lidí jsme oslovili

Jako první si můžeme srov­nat průměrný dosah stránky v soutěžních a nesoutěžních měsících. Jarní soutěž probíha­la v květ­nu, zim­ní v prosinci.

Celkový měsíční dosah klesl a my chtěli vědět proč. Když se podíváme jen na soutěžní fotky, jejich dosah totiž výrazně vzrostl.

Hlavním důvo­dem nižšího celkového dosahu jsou doprovod­né posty. Ty připomí­naly soutěž a vyzý­valy k zapo­jení. Tře­ba takto:

Ukázkový post podpory soutěže
O soutěži nein­for­mu­jeme jen na začátku. Průběžně lidi pod­něcu­jeme k zapojení

V pros­in­ci jsme měli soutěžících tolik, že jsme v druhé polov­ině soutěže doprovod­né příspěvky už nezveře­jňo­vali. První soutěž tak měla 7 doprovod­ných příspěvků a druhá jen 4.

Celkový dosah je tak zkreslený a jako hlavní metriku bereme dosah soutěžních příspěvků. Ten jsme zvýšili víc než 2,5×.

Jak lidí reagují

Další sle­dovanou metrik­ou byl počet reakcí na příspěvky. Lidi, kteří na ně reago­v­ali, totiž zvyšo­vali dosah. Zároveň jsme je mohli zvát, aby se stali fanoušky, pokud se jim obsah stránky líbil. Nárůst byl téměř pětinásobný.

Pro zají­mavost jsme srov­nali i počet reakcí u doprovod­ných příspěvků. Tam jsou ale čís­la opět ovlivně­na nezveře­jněním všech postů. I tak se nám podaři­lo získat víc reakcí.

Noví fanouš­ci

Jed­ním z cílů soutěže bylo i oslovení nových pub­lik a nalákání k ola­jkování stránky. Počet fanoušků získaných v soutěžním měsí­ci vzrostl dvo­jná­sob­ně. A opro­ti běžné­mu měsí­ci víc než čtyřnásobně.

Doprovod­ná kampaň

K soutěži jsme také spustili menší kam­paň, aby měli značku HT dveře hla­su­jící na očích. Zacílili jsme na ně v každé ze soutěží dva dark posty. Jeden před­stavo­val bezpečnos­t­ní dveře obec­ně a druhý byl zaměřený na nejprodá­vanější mod­el dveří. V zimě byly výsled­ky tak dobré, že jsme utratili jen 75 % rozpoč­tu, který jsme potře­bo­vali na jaře.

Jako hlavní kon­verzi této kam­paně jsme si určili návštěvu webu, ze které si uži­vatelé odnes­li zák­lad­ní infor­ma­ce o značce i jejích produktech.

Zají­ma­lo nás samozře­jmě i kolik lidí jsme kam­paní oslovili, pro­tože taky samot­ná kreati­va předá­vala infor­ma­ce o značce a jejích přednostech.

A třetí sle­dovanou metrik­ou bylo, jak lidé na kam­paň reago­v­ali. Reakcí bylo díky snížené­mu rozpoč­tu méně, ale primární cíl byl naštěstí jiný.

Závěr

Soutěž jsme společně s klien­tem vyhod­notili jako úspěš­nou a už plánu­jeme novou. Shrňme si ještě hlavní metriky zim­ní soutěže opro­ti jarní.

  • Počet soutěžících: +511 %
  • Dosah soutěžních postů: +156 %
  • Počet reakcí u soutěžních příspěvků: +381 %
  • Počet nových fanoušků: +101 %
  • Návštěvy webu: +66 %

Čtyři z pěti metrik se nám podaři­lo navýšit o více než 100 %, což byl náš cíl.

Dlouhodobý efekt

Dnes už se můžeme podí­vat, jestli se soutěž podep­sala i na dlouhodobých výsled­cích. Fanouš­ci dál ros­tou a dosahy se mírně zvýši­ly. To jsou očekává­vané výsled­ky. Hlavní metrik­ou je tak pro nás počet reakcí. Podaři­lo se soutěží dlouhodobě zvýšit počet lidí, které naše příspěvky oslovu­jí tak, že na ně reagují?

V listopadu probíha­la na pro­filu ještě jed­na menší soutěž, která mu výrazně zlepši­la výsled­ky. I tak se nám podaři­lo navýšit počet reakcí opro­ti měsícům před soutěží. A soutěže hod­notíme jako posun správným směrem.

Martin Smutek
Martin Smutek

Vedu obsa­hový tým PRO­FI­CIA. Připravu­ji strate­gie a dohlížím na jejich real­izaci. Pomáhám značkám být více vidět a z návštěvníků dělat věrné zákazníky.