3 kroky k bezproblémové soutěži na Facebooku

Dobře udělaná soutěž může dění na vaší Face­book stránce rozhý­bat a přilákat nové fanoušky. My jsme nedávno jed­nu spouštěli. A chceme se s vámi podělit nejen o to, jak se nám poved­la, ale i vypích­nout důležité kroky pro bezprob­lé­movou soutěž.

Proč jsme vůbec šli do spuštění soutěže?

Soutěž jsme spouštěli pro fir­mu HT dveře, která prodává a instalu­je bezpečnos­t­ní dveře do domů i bytů.

Na Face­book stránce HT dveře pos­tup­ně budu­jeme komu­ni­tu fanoušků a zákazníků. Pro urych­lení pro­ce­su a zvýšení dosahu příspěvků jsme nejprve zkoušeli kam­paň na propa­gaci stránky. Výsled­ky moc uspoko­jivé neby­ly, pro­tože lidé z kam­paně špat­ně rozezná­vali, co na stránce naj­dou. A tak jsme se rozhodli vydat jinou ces­tou. Uspořá­dali jsme soutěž.

Cíle soutěže byly jasné:

 • oslovit nová publika,
 • zain­tereso­vané dostat na web,
 • těm, kteří zna­jí nabíd­ku, nabíd­nout možnost sle­dovat face­bookovou stránku,
 • tím vším zvýšit brand aware­ness a nepří­mo i prodeje.

3 kroky pro bezprob­lé­movou soutěž

Pravid­la soutěže byla jednoduchá. Účast­ní­ci posílali fotky svých vstup­ních dveří do přehlíd­ky O nejošk­livější dveře“. Ze všech zaslaných fotografií se prostřed­nictvím hlasování vybraly ty oprav­du šered­né, které pak své­mu majiteli vys­louži­ly slevový poukaz na nové bezpečnos­t­ní dveře.

A jaké jsou sli­bo­vané 3 body, které vám zajistí face­bookovou soutěž bez větších problémů?

1. Hlede­jte kličky ve vlast­ních pravidlech

Vel­mi důležité je ses­tavit jas­ně daná pravid­la. Vyh­nete se tak nekonečným dotazům a zhrzeným reakcím od těch, kteří je nepochopili (a díky tomu nevyhráli).

My jsme si pro­to v soutěži defi­no­vali něko­lik hlavních bodů, na které musí znát soutěžící odpověď. V pravi­dlech se tak dozvěděli:

 • o co se soutěží,
 • kdy se soutěží,
 • jak se soutěží (kam můžou zájem­ci poslat fotku a kolik jich můžou poslat),
 • jak pro fotky hlasovat,
 • kdo a jak vybere výherce.

Vždy se hodí dát pravid­la přečíst něko­mu nezasvě­cené­mu. Pokud je pochopí, je vše v pořádku.

2. Mějte vše pevně pod kontrolou

Zamyslete se nad tím, kde a jak se budou objevo­vat soutěžní příspěvky. Chcete, aby je soutěžící nahrá­vali pří­mo do komen­tářů? Bude to přehled­né? Co soukromé zprávy? Tím se ale okradete o možnost hlasování samot­ných fanoušků a zvýšení engagementu. 

My jsme soutěžící vyz­vali, aby nám své soutěžní fotky posílali do soukromých zpráv. Ty jsme pravidel­ně kon­trolo­vali a nahrá­vali do soutěžní galerie, kde už pro ně mohla hlaso­vat veře­jnost. S galer­ií je více práce, ale máte napros­tou kon­trolu nad tím, co do ní nahrajete.


Na Face­booku jsme dále uveře­jňo­vali příspěvky, které fanouškům probíha­jící soutěž připom­ně­ly nebo vysvětlily, jak bude soutěž probíhat dále.

3. Pode­jte prst a při­jdete o celou ruku

Soutěže na Face­booku, kde necháte hlaso­vat své fanoušky, mají jed­nu velk­ou nevýho­du. Exis­tu­je spous­ta způ­sobů, jakým si soutěžící mohou koupit“ vítězství sys­témem like za like“.

My jsme se rozhodli lidem podob­né prak­tiky ztížit a fanouš­ci tak mohli hlaso­vat pro své favor­ity jen v prvním kole soutěže. Do druhého pak pos­toupi­lo 5 fotografií s největším počtem reakcí. Z těch už vybrala vítěze odborná poro­ta složená za zaměst­nanců HT dveří.


Výběr vítěze jsme nechali na odborné porotě.

Jak si soutěž u lidí vedla?

Určitě vás budou zají­mat i konkrét­ní fak­ta, tak tady jich pár máte:

 • Hla­su­jící jsme pos­tup­ně zvali, aby se stali fanoušky stránky.
 • Na hla­su­jící jsme také zacílili bran­dovou kam­paň, která před­stavo­vala mod­e­ly bezpečnos­t­ních dveří. Ta dopad­la takto: 
  • 2 soutěžní dark posty,
  • 1 000 Kč utra­cených za promování,
  • zasaže­na celá cílov­ka – 2 420 lidí, kteří s příspěvky interagovali,
  • 509 reakcí a 22 sdílení u dark postů.
 • Do soutěže se za její průběh zapo­ji­lo celkem 27 soutěžících.

A nakonec konkrét­ní čís­la pro milovníky statistiky

 • Počet fanoušků stránky vzrostl během soutěže o 17 %. 
 • Za dobu trvání soutěže vzrostl celkový dosah příspěvků o 243 % a počet reakcí se zvýšil o 340 % opro­ti před­chozí­mu měsíci.
 • To celé při­b­ližně za 8 hodin práce a 3 400 Kč na propagaci.
 • Celkový dosah soutěžních příspěvků byl 61 985 uživatelů.
 • Počet fanoušků vzrostl o 156.
 • Celkový počet inter­akcí u soutěžních příspěvků byl 1 320.

Stači­lo nám ohlí­dat si tři jednoduché body a soutěž proběh­la hlad­ce. Nejdůležitější ale je, že bav­i­la fanoušky, návštěvníky stránky a nakonec i nás.

Martin Smutek
Martin Smutek

Vedu obsa­hový tým PRO­FI­CIA. Připravu­ji strate­gie a dohlížím na jejich real­izaci. Pomáhám značkám být více vidět a z návštěvníků dělat věrné zákazníky.