PR Summit 2018, který byl trochu víc o HR

Doba se mění a s ní i vztah mezi HR a Pub­lic Rela­tions. Pokud jsme si měli z letošního 9. ročníku PR Sum­mi­tu něco odnést, tak je to právě tato věta. Dig­itál­ní agen­tu­ry se stá­va­jí cen­ným pomoc­níkem nejrůznějších firem, které potře­bu­jí získat kan­didá­ty. HR spe­cial­isté zase mají potřeb­né know-how pro prá­ci s lid­mi. Jak to jde celé dohromady?

Employ­er brand­ing. O tom to celé je. Vešk­erá práce začíná u vytvoření dlouhodobého poz­i­tivního obrazu vaší firmy (PR) a spoko­jenos­ti stá­va­jících zaměst­nanců (HR). Jed­no bez druhého nemůže fun­go­vat a všich­ni jsme součástí toho­to kolo­toče. Jsme totiž buď zaměst­nan­ci, jejich poten­ciál­ní kole­gové nebo majitelé firem. O jaké tipy a zkušenos­ti se s námi podělili letošní řeční­ci PR Sum­mi­tu? Ten­tokrát je to víc HR téma, tak to vezmeme stručně.

Buďte oprav­doví a uvěřitelní

PR už dávno nej­sou jen schůzky s nov­ináři a pořádání tiskovek. Stále větší roli hra­je videoob­sah a působení na sociál­ních sítích, což otevírá dveře spoluprá­ci s dig­itál­ní­mi agenturami.

https://​twit​ter​.com/​t​u​e​s​d​a​y​c​z​/​s​t​a​t​u​s​/​1​0​3​9​7​8​3​0​0​4​1​1​6​3​28448

Obsah na sociál­ní sítě a pro kam­paně ale nemůže být jen tak leda­jaký. Stručně řečeno když lžete, dřív nebo později na to lidé při­j­dou. Pokud se tedy chcete prezen­to­vat pop­ulární­mi slovíčky jako je dynam­ická fir­ma s přá­tel­ským kolek­tivem, budete muset takový skutečně být.

  • Prvně zapracu­jte na reál­ně skvělé firem­ní kul­tuře a sdíle­jte ji na sociál­ních sítích. Tře­ba takové video při náboru zaměst­nanců používá 62 % HR. Inves­tice do firem­ní kul­tu­ry navíc nepomůže jen při pohovorech, ale pomůže celé vaší fir­mě. Spoko­jený zaměst­nanec = úspěšná firma.

V opačném pří­padě se může snad­no stát, že vynaložíte velké úsilí na získání nové posi­ly, která nafouknutou bublinu prok­oukne a ještě ve zkuše­bce vás opustí. A co hůř – svo­ji neg­a­tivní zkušenost pošle dál do světa.

Jed­na pale­ta barev, spous­ta obrazů

Karl-Johan Has­sel­ström nás donu­til zamyslet se nad tím, jak o svo­jí fir­mě přemýšlíme, když řekl, aby­chom nem­luvili o tom, co děláme, ale proč to děláme. Seniorní lidé si totiž mohou vybírat a jsou to právě ty správné firem­ní hod­no­ty a vize, co je dokáže přilákat právě do vaší firmy. Před­stavte si svo­je zaměst­nance jako zajíce na poli plném mrkví. Přes­ně tolik nabídek na zkušeného člově­ka čeká za brá­na­mi vaší firmy. A i když jsou stále odvětví, ve kterých se lidé nechá­va­jí pře­plácet, peníze už čas­to nej­sou hlavní motivací.

https://​twit​ter​.com/​t​u​e​s​d​a​y​c​z​/​s​t​a​t​u​s​/​1​0​3​9​8​0​9​5​9​9​6​1​0​7​28448

Mar­tin Svo­bo­da z Roh​lik​.cz navíc řekl, že fot­bálky a relax­ační zóny už také přestá­va­jí fun­go­vat. Musí se správně pra­co­v­at s moti­vací zaměst­nance a emocí flow”. Tehdy pracu­jete na tom, v čem jste dobří a pos­tup­ně se rozvíjíte bez toho, aniž byste zaží­vali velk­ou frus­traci. A to je ten největší ben­e­fit, jaký můžete zaměst­nancům dát. Také Lenka Čábelová z Microsof­tu uved­la, že celkový kon­cept kar­iéry se mění. Lidé už ho nev­idí jako kla­sický žebřík. Hleda­jí spíše něco jako labyrint, kde mohou objevo­vat a mají svo­bo­du dělat si věci po svém.

https://​twit​ter​.com/​P​R​O​F​I​C​I​O​c​z​/​s​t​a​t​u​s​/​1​0​3​9​8​2​2​2​1​9​1​2​6​4​31746

A jak poznáte firem­ní kul­tu­ru ještě před nás­tu­pem do firmy? Když je oprav­du dobrá, řada lidí se o ní upřím­ně a ráda baví. Dobrým ukaza­telem je i míra fluk­tu­ace a ref­er­ence od součas­ných nebo bývalých zaměst­nanců. A v neposled­ní řadě sociál­ní sítě. Kdy­by nebyli řidiči FlixBusu spoko­jení, určitě by si na svo­je pro­fi­ly nefotili self­ies, co mys­líte? Kaž­dopád­ně i ze špat­né rep­utace se dá vyk­ou­zlit dobrá. Vzpomeňte si, jak Lidl v roce 2003 vstoupil na český trh. Poká­cel více než 100 stromů, takže to vypada­lo spíš jako invaze. A o 15 let později má za sebou docela opač­nou rep­utaci – stal se skvělým zaměst­na­vatelem, který platí nad­stan­dard­ně a má spoko­jené zaměstnance.

https://​twit​ter​.com/​t​u​e​s​d​a​y​c​z​/​s​t​a​t​u​s​/​1​0​3​9​7​9​2​5​2​0​0​5​6​7​25504

PR jako nástroj HR

Jaký je závěr?

Točte videa a buďte sami sebou. Možná si říkáte, že letošní PR Sum­mit neob­jevil Ameriku, ale na druhou stranu je obrovské množství firem, které stále jen vytváří bublinu mís­to toho, aby budovaly love­brand. Prav­dou je, že s vlast­ní­mi lázně­mi, jako má auto­mo­bil­ka Hyundai v Nošovicích, to jde o něco snáz. :)

Tereza Paďourová
Tereza Paďourová

Obsah je králem mar­ketingu, tak píšu. Za manžela mám sice copy­writ­ing vše­ho druhu, ale čas od času mu ve vší počest­nos­ti zahýbám se sociál­ní­mi sítě­mi a PR.