Queen jako lamač srdcí a reklamních rekordů

Nejen z rádií, ale i tele­vizních spotů zní songy leg­endární kape­ly Queen už desítky let. Objevily se v propa­gacích na hote­ly, auta nebo žvýkačky a suverén­ně patří mezi nejpouží­vanější inter­pre­ty v his­torii reklamy. Vybrali jsme pro vás něko­lik z těch, které díky Queen dostaly pořád­ný říz.

Podle webových stránek Queen­pe­dia vzniklo mezi lety 1985 a 2012 více než 6 desítek reklam s pís­ně­mi od Queen. A pro­tože se stále využí­va­jí, bylo by součas­né čís­lo zase o něco vyšší. V reklamě máte zhru­ba 30 vteřin na to, abyste odvyprávěli kom­plexní příběh. Chce to něco tre­fného, co zau­jme na první dobrou. Queen mají všech­no – jas­né, výstižné a dostatečně výrazné sdělení, které je zabalené v explozi orig­inál­ních melodií. A tak jejich pís­ničky zní v reklamách dodnes a zarý­va­jí se do paměti i mladším generacím. 

Nejpouží­vanější songy v his­torii reklamy patří Queen

https://​vimeo​.com/​8​8​8​55883 Prostý příběh, a přece díky orig­inál­ní­mu nápadu tak skvělý. Vypadá to jako vcelku obyče­jná kon­verzace, která se kaž­dou chvílí zvrhne ve rvačku. Asi v polov­ině reklamy nám to ale začíná být pově­domé. A když začne hrát hud­ba, wow efekt je na světě.

Málok­terý rebrand­ing zahýbe pozornos­tí lidí tak, jako se to nedávno podaři­lo značce John Lewis & Part­ners. Stači­lo jim 5 natáčecích dní a 82 dětí na to, aby ukáza­li, že i z obyče­jné události může vzni­knout něco neobyčejného.

***

Bohemi­an Rhap­sody prostě táhne. Film získal Zlatý glóbus, ste­jno­j­men­ný song v roce 2005 v prode­jích překon­al Bea­t­les. Jeho nahrání trva­lo tři týd­ny, za což se dá sti­h­nout natočit i celé album, ale rozhod­ně se to vyplati­lo. Tohle video není ničím jiným než skvělou reklam­ou na film – žád­ný obyče­jný“ trail­er.

I Google milu­je Freddieho

Všim­li jste si, že čas od času použi­je Google mís­to svého stan­dard­ního loga ani­mované video nebo orig­inál­ní grafiku? Jde o tak zvané Google Doo­dle (česky sváteční logo“), které Google zveře­jňu­je k oslavení výz­nam­ných dnů, výročí a podob­ně. Jeden takový doo­dle vznikl i u příleži­tosti nedožitých 65. narozeniny Fred­dieho. Kam přišel Fred­die Mer­cury, tam s ním vtrhla neu­věřitel­ná energie. A že ji jen tak něco neza­s­tavi­lo, per­fek­t­ně reprezen­tu­je i song s příz­načným názvem Don’t stop me now. Google tedy pro oslavu jeho živ­ota nemohl vybrat lep­ší píseň – rock, který si smočil prsty v dis­co stylu.

*** 

Výhodou Queen je jejich poz­i­tivní příst­up k licencím na jejich tvor­bu. Výjimk­ou není ani bankovní sek­tor. Znáte slovní spo­jení z toho zeše­di­vím“? Tak s Visou to neb­ude. Ale­spoň to se společnost snaži­la ukázat v reklamě z roku 2013, kdy hlavní hrdi­na naopak z každým krokem mládne.

Když jsou na scéně Queen, nuda nebude

Orig­inál­ní melodie a tex­ty jsou to, co Queen odlišu­je. Sko­ro bychom se vsadili, že ale­spoň jed­na rekla­ma vznikla tak, že si její autor vzpom­něl na urči­tou pís­ničku, melodii nebo rif a řekl si, že to je přes­ně ono.

***

A jed­ním z těch chyt­lavých songů je rozhod­ně We will rock you. Pep­si má ve světě zvučné jméno, a pro­to musí být jejich kam­paně pořád­ně výrazné. Společnost vza­la tehde­jší pěvecké ikony a necha­la je prom­lou­vat k lidem. Nut­no říct, že jejich výběr určitě nebyl náhod­ný. Enrique, Bey­once, Brit­ney a Pink – každý z nich v té době oslovo­val trochu jinou cílovou skupinu a dohro­mady tak měla rekla­ma skvělý zásah. Při natáčení byl dokonce pří­tom­ný sám Bri­an May, autor sklad­by a kytarista Queen

***

Skvělou prá­ci s laděním obrazu a hud­by odvedli autoři reklamy pro Svě­tový fond na ochranu přírody. Dnes už je to poměrně časté, ale v roce vydání to zase tak běžné neby­lo. Plameňá­ci otáče­jící hlavu do ryt­mu nebo vykuku­jící mládě na slo­va it’s mir­a­cle“, to pobaví každého milovní­ka přírody. A to byl účel.

Závěrem

V dnešní době už nes­tačí a čas­to ani nefun­gu­je obyče­jná rekla­ma, která člověku sdělu­je zák­lad­ní úda­je o pro­duk­tu, zážitku, čemkoli. Uži­va­tel je přehlcený a je těžké ho oprav­du zau­j­mout. Pro­to součas­né reklamy musí mířit někam dál, aby v člověku vzbudi­ly zájem, emoce a v ideál­ním pří­padě – aby se nad sdělením člověk zamyslel a uví­z­lo mu v paměti. To obnáší vytvořit příběh, který napoví, v čem je nabíd­ka jiná a lep­ší. A Fred­die Mer­cury, ten uměl příběhy odvyprávět. Není pochyb, že nový film Bohemi­an Rhap­sody trhá reko­rdy a ještě víc zvyšu­je pově­domí o této leg­endě mezi kapela­mi. Je jen otázk­ou času, kdy se objeví další orig­inál­ní reklam­ní kam­paň, která tuh­le příleži­tost využije.

***

Tereza Paďourová
Tereza Paďourová

Obsah je králem mar­ketingu, tak píšu. Za manžela mám sice copy­writ­ing vše­ho druhu, ale čas od času mu ve vší počest­nos­ti zahýbám se sociál­ní­mi sítě­mi a PR.