Víte, jak firmu prezentovat na LinkedInu? Máme pro vás pár tipů

LinkedIn můžeme bez servítek považo­vat za nejpop­ulárnější pro­fes­ní síť na světě. Počet uži­vatelů pře­sahu­je 590 mil­ionů a kaž­dou vteřinu přibu­dou 2 další. V České repub­lice používá LinkedIn více než 1,2 mil­ionu uži­vatelů. Proč má smysl založit si firem­ní pro­fil, a jak z něj vytěžit co nejvíc?

LinkedIn pískoviště není pro děti

Na Face­book se chodíme bav­it, na Insta­gra­mu čer­páme inspiraci a obdi­vu­jeme dokon­alé fotografie. Hlavní úlo­hou Linked­Inu není zába­va, ale prezen­tace. A to ať už vás jako pro­fe­sionála v oboru nebo celé firmy. Je to ideál­ní mís­to k získávání zaměst­nanců, nava­zování nových kon­tak­tů i pub­likování odborných článků.

HR, ředitelé firem nebo recruiteři – najdete tam všech­nu byznysovou vrch­nost. Málok­terého man­ažera uvidíte, jak si čte články na Face­booku nebo scrol­lu­je Insta­gram. Pokud zrov­na nesjíždí Twit­ter, najdete ho právě na LinkedInu.

Dobře vedený pro­fil bude pro­to vaším želízkem v ohni B2B byzny­su. Je to největší pro­fes­ní síť na světě, a tak není divu, že ho do svých B2B strate­gií zařazu­je 78 % firem.

Firem­ní pro­fil je vaše viz­it­ka, věnu­jte mu čas

Jaký je recept na dobrý pro­fil? Suroviny jsou jas­né. Budete potře­bo­vat logo, pár kval­it­ních fotografií a vyzrálé tex­ty. Pak stačí dodržet postup:

  • Začněte s krá­jením – nachys­te­jte si pár fotek, které vys­ti­hu­jí vaši společnost a ořežte je na nudličky o rozměru 646×220 px.
  • Upečte tex­ty – buďte struční, jas­ní a srozu­mitel­ní. Vytáh­něte z trou­by nadýchaný odstavec o tom, co umíte, v čem jste jedineční, jaké úspěchy máte za sebou a v čem dokážete pomo­ci vašim klientům.
  • Servíru­jte více druhů omáček – pokud chcete vyzd­vi­h­nout něco z vašich služeb či ref­er­encí, použi­jte pro­duk­tovou stránku. Vybíre­jte ale uvážlivě, můžete jich použít jen 10.
  • Aby chut­na­lo co nejvíce lidem – zvažte jazyk, který budete využí­vat. Pokud působíte v České repub­lice a neplánu­jete směřování do zahraničí, zvolte češtinu. 
  • Uděle­jte pros­tor i pro ostat­ní kuchaře – pokud do firmy nabíráte nové zaměst­nance, nebo o tom do budouc­na uvažu­jete, rozhod­ně si vytvořte záložku Kariéra. 
  • Čer­pe­jte inspiraci na nové recep­ty – propo­jte se se skupina­mi, které jsou pro vás zají­mavé. Buďte v nich aktivní, disku­tu­jte a ukažte, že jste expertem v oboru.
  • Zamíchejte i SEO – správným výběrem klíčových slov zvýšíte pravděpodob­nost, že budete vidět. V sek­ci Speciál­ní infor­ma­ce máte 256 znaků na to, abyste zvo­lili ty nejrelevantnější.
LinkedIn_ano a ne
Úvod­ní fot­ka vypovídá hod­ně. Dejte si pro­to pozor, aby neby­la bezhlavá. :)

Obsah je král a platí to i na LinkedInu

Abyste svým pro­filem zau­jali, musíte pub­liko­vat vhod­ný obsah. Vytvořte si obsa­hovou strate­gii, ve které si jas­ně stanovíte, na koho chcete cílit. Zaměřte se na zájmy svých zákazníků a nabíd­něte jim odpově­di na otázky, které je zají­ma­jí. Používe­jte vhod­ně zvolená klíčová slo­va, pub­liku­jte články, videa, tipy. Buďte zkrát­ka vidět. Pro pravidel­nou dis­tribu­ci skvěle poslouží LinkedIn Pub­lish­er.

LinkedIn totiž není pasivní síť bez pravidel, jak se může na první pohled zdát. Ste­jně jako tře­ba Face­book pracu­je i LinkedIn na zák­ladě určitého algo­rit­mu. U obsahu zkoumá rel­e­van­ci se zájmy uži­vatelů a nas­tavením pro­filu. Nezo­brazí tedy článek auto­mat­icky každé­mu vaše­mu fol­lowerovi.

LinkedIn vyhod­nocu­je, jak čas­to uži­vatelé navštěvu­jí váš pro­fil, komen­tu­jí a lajku­jí příspěvky nebo dokonce to, jestli pub­liku­jete ve vhod­nou dobu. Zapište si pro­to do kalendářů úterý, stře­du a čtvrtek v časech do 8 hodiny ran­ní, přes poledne a večer po šesté hod­ině. Neza­pomeňte příspěvky také opti­mal­i­zo­vat pro mobil­ní zařízení. Tuto síť z mobilu navštěvu­je přes 60 % uživatelů.

Algo­rit­mus upřed­nos­tňu­je příspěvky, pod který­mi je komen­tář. Zároveň nemá v oblibě externí odkazy pří­mo v příspěvku. Zabi­jte dvě mouchy jed­nou ranou. Vytvořte unikát­ní příspěvek pří­mo na Linked­Inu a odkaz umistěte pod něj do komentáře. 

Zaměst­nan­ci jsou tváří vaší firmy, využi­jte toho

Kdo jiný by měl šířit váš obsah než zaměst­nan­ci? Požáde­jte je, aby si v pro­filu vyplnili, že pro vás pracu­jí. Snažte se, aby měli chuť s fir­mou co nejvíce par­ticipo­vat. Sdílením článků a obsahu rozšíří pově­domí o vaší fir­mě i mezi své spo­jení. Tam mohou být i poten­ciál­ní kli­en­ti nebo lidé, kteří se stanou vaši­mi followery. 

Vytvořením hezkého pro­filu práce nekončí. Úspěch na Linked­Inu zna­mená čas a dřinu. Sdíle­jte obsah pravidel­ně a tak čas­to, aby na vás lidé neza­pom­něli. Organ­ické sdílení přes zaměst­nance a fol­low­ery je začátek. Abyste obsah dostali k co nejvíce lidem, je důležité komu­niko­vat se svým pub­likem. Pte­jte se, odpovíde­jte, zkrát­ka spolu mlu­vte.

Zaměstnanci na LinkedInu

Když organ­ický dosah nestačí

Příspěvky můžete pod­pořit i pla­ce­nou propa­gací. Touto strate­gií oslovíte nová pub­li­ka, ke kterým byste se tře­ba nedostali. Nabízí se fil­try cílení podle společnos­tí, mís­ta i oboru, takže se váš obsah dostane přes­ně tam, kam chcete. A pokud ve své fir­mě pracu­jete s e‑mailingem, nebo­jte se do něj zahrnout i LinkedIn. 

Využít můžete něko­lik forem dynam­ick­ých reklam – kla­sický spon­zorovaný obsah, per­son­al­i­zo­vané zprávy v Inboxu (tak zvaný InMail) nebo tex­tové reklamy. Platíte za CPM, CPC nebo v pří­padě spon­zorované zprávy za přečtení (CPS).

Velk­ou výhodou spon­zorovaného obsahu na Linked­Inu je možnost vel­mi přes­ného zacílení. Má to ale jeden háček – reklamy jsou zatím oprav­du drahé. Napište nám do komen­tářů, pokud vás reklam­ní for­má­ty na této sítí zají­ma­jí detail­něji a tře­ba na toto téma vznikne samostat­ný článek. 

Bez práce nej­sou koláče

Každý z nás se chce obklopo­vat těmi nejlepší­mi a platí to i na Linked­Inu. Abyste takoví byli, musíte být aktivní a nabízet kval­it­ní a rel­e­vant­ní obsah. 

Zkuste se na chvíli vžít do vašich zákazníků a podí­vat se jejich oči­ma. Co je zajímá? S čím jim můžete pora­dit? Proč by si měli vybrat právě vás? Začněte budovat obraz vaší firmy pos­tup­ně. Buďte trpěliví a stále mějte chuť posou­vat nejen sebe, ale i vaše sle­du­jící dopředu.

Lucie Rajčanová
Lucie Rajčanová

Má levá část srd­ce tepe pro obsah, pravá se vyžívá v grafice. Jsem vlast­ně takový firem­ní schizofrenik.